Ikony

Ikona - słowo greckie i po rosyjsku oznacza - obraz, wyobrażenie. Na ikonach my widzimy wyobrażenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogorodzicy, aniołów i świętych. Święci, autorzy pisma, uczniowie Chrystusa, zapisali słowa Pana Jezusa Chrystusa w księgę, zwaną Ewangelią. Podobnie do nich, "ikonopisiec" (piszący ikony) pisze na "desce, cerkiewną dobroć, świętość, poczynając ot pierwszego Adama nawet do Narodzenia Chrystusa", przedstawia cierpienia sprawiedliwych za wiarę. Z wielką godnością my czcimy świętą księgę Ewangelię, a nie z mniejszą cześcią my winniśmy czcić i wyobrażenia świętych na ikonach. My nie widzimy żywych apostołów i pierwszych męczenników, patrząc na ikony my ich wspominamy.

  "Tych, których nie widzisz cieleśnie swoimi oczami - tych widzisz duchowo - dzięki wyobrażeniu na ikonie - Wielki Sbornik str.322. Pierwszy twórca obrazu Sam Pan Bóg, albowiem on na tablicach duchowych, pierwszego na świecie człowieka (Adama), obraz Swojej Boskości, napisał. Mojżesz, według nakazu Boga, stworzył nad przebłagalnią święte wyobrażenia Cherubinów (Księga Wyjścia 25). W Nowym Testamencie Sam Bóg objawił się ludziom w widzialnym obrazie, dlatego i my wyobrażamy i czcimy ikony Zbawiciela. Sam Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, święty obrus (świętą chustę) przyłożył do przenajświętszej twarzy Swojej, przedziwny obraz Swój napisał i wysłał go do króla Edessy , Abgara. Ewangelista Łukasz też był ikonopiscem. Oddając cześć ikonie, my oddajemy pokłon i cześć nie desce, na której jest napisana ikona, a temu, kto na niej wyobrażony. Dlatego, kiedy wyobrażenie na ikonie ścierało się, w stare czasy deskę ikony palono, "jak drzewo, które jest bezowocne". Święta Cerkiew od wieków ustanowiła czczenie ikon. Dlatego i my, wierzący w Jedynego Boga, w Trójcy wychwalanego, święte ikony całujemy i czcimy.

  "Знамение Пресвятыя Богородицы" (Ikona Bogurodzica Znaku "Znamienije")

"Знамение Пресвятыя Богородицы" (Ikona Bogurodzica Znaku "Znamienije")

"Покров Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Opieki" Przenajświętszej Bogorodzicy)

"Покров Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Opieki" Przenajświętszej Bogorodzicy)

"Собор Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Sobór" Przenajświętszej Bogorodzicy)

"Образ Нерукотворенный" Господа Нашего Исуса Христа (Ikona "Obraz Pana Naszego wykonany nie ręką ludzką")

"Господь Вседержитель" (Ikona "Mały Deesis")

"Господь Вседержитель" (Ikona "Jezus Pantokrator")

"Господь Еммануил" (Ikona "Pan Emmanuel")

"Вход Господень в Иеросалим" (Ikona "Wjazd Pański do Jerozolimy")

"Вход Господень в Иеросалим" (Ikona "Wjazd Pański do Jerozolimy")

"Вход Господень в Иеросалим" (Ikona "Wjazd Pański do Jerozolimy")

"Вход Господень в Иеросалим" (Ikona "Wjazd Pański do Jerozolimy")

"Вход Господень в Иеросалим" (Ikona "Wjazd Pański do Jerozolimy")

"Всемирное Воздвижение Креста Господня" (Ikona "Światowe Podwyższenie Pańskiego Krzyża")

"Сретение Господне" (Ikona "Ofiarowanie Pańskie")

"Сретение Господне" (Ikona "Ofiarowanie Pańskie")

"Сретение Господне" (Ikona "Ofiarowanie Pańskie")

"Крещение / Богоявление Господне" (Ikona "Chrzest Pański")

"Крещение / Богоявление Господне" (Ikona "Chrzest Pański")

"Образ Ярое Око Господа нашего Исуса Христа" (Ikona "Obraz Żarliwe Oko Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Святыи Архангел Михаил с предстоящими святыми" (Ikona "Święty Archanioł Michał ze świętymi")

"Святыи Архангел Михаил" (Ikona "Święty Archanioł Michał")

"Святии верховнии Апостоли Петр и Павел" (Ikona "Święci ważniejsi / wyżsi Apostołowie Piotr i Paweł")

"Святии верховнии Апостоли Петр и Павел" (Ikona "Święci ważniejsi / wyżsi Apostołowie Piotr i Paweł")

"Святыи верховныи Апостол Петр" (Ikona "Święty ważniejszy / wyższy Apostoł Piotr")

"Святыи верховныи Апостол Павел" (Ikona "Święty ważniejszy / wyższy Apostoł Paweł")

"Рождество Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Narodzenie Przenajświętszej Bogorodzicy")

"Благовещение Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy")

"Благовещение Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy")

"Боголюбская Пресвятая Богородица" (Ikona Bogorodzica "Bogolubska")

"Владимирская Пресвятая Богородица" (Ikona Bogorodzica "Władymirska")

"О Тебе радуется всякая тварь" (Ikona Bogorodzica "O Tobie się raduje każde stworzenie")

Богородица "Неопалимая купина" (Ikona Bogorodzica "Gorejący krzew")

Богородица "Достойно есть" (Ikona Bogorodzica "Godna jesteś")

"Святыи Архангел Хранитель" (Ikona "Święty Anioł Stróż")

"Преподобная Мария Египетская" (Ikona "Pustelnica i Pokutnica Maria Egipcjanka")

"Преподобныи Паисий Великий" (Ikona "Święty Mnich Paisjusz Wielki")

"Святии страстотерьпцы князи Борис и Глеб и великий князь Владимирь" (Ikona "Święci książęta Borys i Gleb i wielki książę Włodzimierz")

"Преподобнии отцы Зосима и Саватий" (Ikona "Święci ojcowie Zosima i Sawatij")

"Святыи славныи великомученик Георгий" (Ikona "Święty sławny wielki męczennik Jerzy")

"Огненное восхождение святаго Пророка Илии" (Ikona "Ogniste wniebowzięcie świętego Proroka Eliasza")

"Святаго великомученика Трифона" (Ikona "Świętego wielkiego męczennika Tryfona z Apamei")

"Святыи Иоанн Предотеча" (Ikona "Święty Prorok Jan Chrzciciel Poprzednik Pański")

"Святыи Иоанн Предотеча" (Ikona "Święty Prorok Jan Chrzciciel Poprzednik Pański")

"Казаньская Пресвятая Богородица" (Ikona Bogorodzica "Kazańska")

"Богородица" (Ikona Bogorodzica na tronie)

"Богородица" (Ikona Bogorodzica)

"Преображение Господне" (Ikona "Przemienienie Pańskie")

"Преображение Господне" (Ikona "Przemienienie Pańskie")

"Преполовение Пятьдесятницы" (Ikona "Połowa Pięćdziesiątnicy")

"Рождество Святаго Иоанна и Предотечи Крестителя Господня" (Ikona "Narodzenie świętego Jana i Chrzciciela Poprzednika Pańskiego")

"Усекновение главы Святаго Иоанна Предотечи" (Ikona "Ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela Poprzednika Pańskiego")

"Усекновение главы Святаго Иоанна Предотечи" (Ikona "Ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela Poprzednika Pańskiego")

"Рождество Господа нашего Исуса Христа" (Ikona "Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Рождество Господа нашего Исуса Христа" (Ikona "Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Троица новозаветная" (Ikona "Trójca nowotestamentowa")

"Святая великомученица Парасковия, нареченная Пятница" (Ikona "Święta wielka męczennica Paraskiewa, nazywana Piątkiem")

"Воскресение Христово" (Ikona "Zmartwychwstanie Chrystusa")

"Зачатие святыя Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу" (Ikona "Poczęcie świętej Anny, kiedy poczęła Przenajświętszą Bogorodzicę")

"Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский" (Ikona "Świetego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei")

"Святитель Христов Иоанн Златоуст" (Ikona Biskup "Jan Złotousty / Jan Chryzostom")

"Праотец Адам" (Ikona "Praojciec Adam")

"Исус благое молчание. София Премудрость Слово Божие. Иверския Пресвятыя Богородицы. Огненное восхождение святаго пророка Илии." (Ikona "Jezus Dobre Milczenie. Zofia Mądrość Słowo Boże. Iwierska Przenajświętsza Bogorodzica. Ogniste wniebowzięcie świętego Proroka Eljasza.")

"Святыи пророк Илия." (Ikona "Święty Prorok Eljasz.")

"Святыи пророк Моисей." (Ikona "Święty Prorok Mojżesz.")

"Богоматерь Тихвинская. Спас Нерукотворенный. Святии Сергий и Варлаам" (Ikona "Bogorodzica Tychwińska. Obraz Pana Naszego wykonany nie ręką ludzką. Święci Sergiusz i Barlaam ")

"Деисус с предстоящими" (Ikona "Deesis ze świętymi")

"Малый Деисус" (Ikona "Mały Deesis")

"Поклонение иконе Богоматери Тихвинской." (Ikona "Pokłon ikonie Bogorodzicy Tychwińskoj")

"Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение Христово. Рождество Господа нашего Исуса Христа." (Ikona "Pokłon ikonie Bogorodzicy Tychwińskoj. Zmartwychwstanie Chrystusa. Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Распятие с предстоящими" (Ikona "Ukrzyżowanie ze świętymi")

"Святитель Никола с предстоящими. Богоматерь всех скорбящих радость. Святии Кирик и Улита и избранные святые" (Ikona "Święty Mikołaj Cudotwórca ze świętymi. Bogorodzica "Wszystkich Strapionych Radość". Święci Cyryk i Julita i wybrani święci")

"Троица новозаветная. Знамение Пресвятыя Богородицы" (Ikona "Trójca nowotestamentowa i Bogurodzica Znaku "Znamienije"")

"Успение Пресвятыя Богородицы. Вознесение Господне. Богоявление Господне" (Ikona "Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy. Wniebowstąpienie Pańskie. Objawienie Pańskie.")

"Вознесение Господне." (Ikona "Wniebowstąpienie Pańskie.")

"Святыи славныи великомученик Георгий" (Ikona "Święty sławny wielki męczennik Jerzy")

"Складня 4-х частная" (Ikona "Składnia cztero częściowa")

"Святая великомученица Парасковия, нареченная Пятница" (Ikona "Święta wielka męczennica Paraskiewa, nazywana Piątkiem")

"Святыи священомученик Евсевий, епископ Самосатский" (Ikona "Święty męczennik Euzebiusz, biskup Samosaty")

"Святыи апостол Июда (он же Фаддей и Келевей), брат Господень по плоти" (Ikona "Święty apostoł Juda - zwany również Tadeusz oraz Lebbeusz, brat Pański")

"Крест Господень" (Ikona "Krzyż Pański")

"Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа" (Ikona "Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа" (Ikona "Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa")

"Перенесение честных мощей святиеля Николы чудотворца" (Ikona "Przeniesienie czczonych relikwii kapłana Mikołaja cudotwórcy")

"Святителя Ионы, митрополита Московского" (Ikona "Kapłana Jonasza, metropolity moskiewskiego")

"Неделя о самаряныни" (Ikona "Tydzień o Samarytańce")

"Преподобный Никита Перееславский, чудотворец (Ikona "Godny Nikita Perejesławski, cudotwórca")

"Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн (Ikona "Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel")

"Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн (Ikona "Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel")

"Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн (Ikona "Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel")

"Сошествие святаго Духа на апостолов с изображением росийских чудотворцев" (Ikona "Zesłanie świętego Ducha na apostołów z wyobrażeniem rosyjskich cudotwórców")

"Сошествие святаго Духа на апостолов" (Ikona "Zesłanie świętego Ducha na apostołów")

"Триех великих святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго (Ikona "Trzech wielkich kapłanów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego")

"Триех святителей Петра, Алексия и Ионы, московских чудотворцев (Ikona "Trzech kapłanów Piotra, Aleksego i Ionasza, moskowskich cudotwórców")

"Плач у Креста (Ikona "Płacz u Krzyża")

"Святыи великомученик Димитрий Солунский (Ikona "Świety wielki męczennik Dymitr z Sołunia")

"Успение Пресвятой Богородицы (Ikona "Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy")

"Святыи праведныи Иларион новыи (Ikona "Święty sprawiedliwy Ilarion nowy")

"Благовещение Пресвятыя Богородицы (Ikona "Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy")

"Богоматерь Страстная (Ikona "Matka Boża Cierpiąca")

"Происхождение Честнаго и Животворящаго Креста Господня. (Ikona "Procesje z Czczonym i Ożywiającym Krzyżem Pańskim")

"Святых седми отрок, иже во Ефесе: Максима, Амблиха, Мартиниана, Дионисия, Иоанна, Ексакустодиана и Антонина; уснули ок. 250 г., пробудились и вторично почили в 408-450 гг. (Ikona "Świętych siedmiu młodzieńców z Efezu: Maksymiliana, Jamblika, Martyniana, Dionizego, Jana, Eksakustodiana (Konstantego) i Antoniego; zasnęli około 250 roku, zbudzili się i ponownie zasnęli w 408-450.")

"Преподобнаго отца нашего Антония римлянина, Новгородскаго чудотворца 1147. (Ikona "Godny ojciec nasz Antoni Rzymianin, Nowogrodzki cudotwórca 1147.")

"Положение честнаго пояса Пресвятыя Богородицы в Халкопратии 395 – 408". (Ikona "Złożenie czczonego Pasa Przeczystej Bogorodzicy 395 – 408.")

"Начало индикту, еже есть Новому лету". (Ikona "Początek Indykcji, która jest Nowym Rokiem.")

"Святыи Славныи и Всехвальныи Апостол, Девственник и Наперсник, и Возлюбленник, и Евангелист Иоанн Богослов". (Ikona "Święty Sławny i Wszechwalebny Apostoł, Zachowujący czystość cielesną i leżący na piersiach, i Umiłowany, i Ewangelista Jan Teolog)

"Преподобный отец наш Харитон исповедник (около 350)". (Ikona "Godny ojciec mnich nasz Charyton Wyznawca, około 350)

"Святыи праведныи Симеон Богоприимец". (Ikona "Święty sprawiedliwy starzec Symeon "Boga Przyjmujący")

"Святыи Иоанн Воинственник". (Ikona "Święty Jan Żołnierz")

"Праздничная икона". (Ikona "Święta prawosławne")

"Рождество Христово". (Ikona "Narodzenie Chrystusa")


Read more →