Marzec, święci

01 MARCA (kalendarz gregoriański) 16 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętych męczenników: Pamfila, Porfiriusza i razem z nim Eliasza, Jeremiasza, Izajasza, Daniela, Samuela, Seleukosa, Walentego, Pawła, Juliana i Teodula (307-309).

Świętych 12 męczenników - Pamfil presbiter, Walenty (Ualenty) diakon, Paweł, Porfiriusz, Seleukos, Teodul, Julian, Samuel, Eliasz, Daniel, Jeremiasz, Izajasz zginęli męczeńską śmiercią w czasach prześladowań chrześcijan, podjętych imperatorem Dioklecjanem w 308 - 309 roku, w Cezarei Palestyńskiej.

Święty męczennik Pamfil, pochodził z Berytus (obecnie Bejrut), otrzymał wykształcenie w Aleksandrii, po tym został błogosławiony na prezbitera w Cezarei. Dużo pracował nad tekstami Nowego Testamentu, czuwając nad jednolitością tekstów, dokonywał korekt błędów, które zakradły się w wyniku przepisywania ksiąg. Poprawione kopie ksiąg święty Pamfil wysyłał pragnącym je posiadać. Przez takie działania nawrócił on wielu pogan na wiarę chrześcijańską.

On również doprowadził do stworzenia obszernej biblioteki z duchowymi księgami, która uświęcała wszystkich chrześcijan.

Błogosławiony Hieronim (IV - początek V w.) bardzo czcił Pamfila i uznawał siebie za szczęśliwego, ponieważ nabył i chronił u siebie niektóre jego rękopisy.

W rozpowszechnianiu wiary chrześcijańskiej świętemu Pamfilowi pomagali święty Walenty - diakon Helleńskiej cerkwi, człowiek starszy, który doskonale znał Święte Pismo. Również pomagał im święty Paweł, pałający wiarą i miłością do Chrystusa Zbawiciela. Cała trójka była zamknięta w celi na 2 lata przez zarządcę Cezarei Palestyńskiej - Urbana.

Podczas rządów następcy Urbana - Firmiliana, w Egipcie zostali oni ponownie osądzeni i zesłani do Cylicji (Mała Azja) do kopalni złota, wraz ze 130 innymi chrześcijanami. Do miejsca zesłania odprowadzało ich pięciu młodzieńców - braci. W drodze powrotnej do Egiptu, bracia byli zatrzymani w Cezarei i wrzuceni do celi za wyznawanie wiary w Chrystusa. Młodzieńców, braci przyprowadzono przed sąd przed Firmiliana razem z zamkniętym wcześniej w celi: świętym Pamfilem, Walentym i Pawłem. Bracia nazywali się imionami starotestamentowych proroków - Eliasza, Jeremiasza, Izajasza, Samuela i Daniela, i na pytanie o ich pochodzenie młodzieńcy odpowiadali, że są mieszkańcami Jerozolimy, pojmując pod tym znaczeniem "niebiańską Jerozolimę". Firmilian nie znał miasta o nazwie Jerozolima, ponieważ w miejsce Jerozolimy, która została zniszczona imperatorem Titem, było wybudowane miasto przez imperatora Hadriana (117-138) ale już o innej nazwie, zwane w tamten czas Aelia Capitolina. Firmilian długo męczył młodzieńców, chcąc dowiedzieć się o prawdziwym ich pochodzeniu i skłonić ich do odejścia od wiary chrześcijańskiej. Jednak niczego nie osiągnął, oddał więc ich na ścięcie mieczem, razem z Pamfilem, Walentym i Pawłem.

Przed ich mękami śmierć poniósł również sługa prezbitera Pamfila - 18 letni Porfiriusz, cichy i pokorny. Słysząc o wydanym wyroku śmierci na męczenników, Porfiriusz poprosił o pozwolenie u zarządcy na pochowanie ich ciał po męczeństwie. Za tą właśnie prośbę został również skazany na śmierć i spalony na stosie.

Świadkiem jego męczeństwa był święty chrześcijanin Seleukos, były żołnierz, pozdrowił cierpiących męczenników, podszedł do Pamfila przed męczeństwem i opowiedział mu o męczeńskiej śmierci świętego Porfiriusza. Został więc schwytany przez żołnierzy i z rozkazu Firmiliana, ścięty mieczem wraz z pozostałymi.

Jeden ze sług zarządcy, Teodul, człowiek starszy i potajemny chrześcijanin, pozdrowił męczenników, prowadzonych na śmierć, ucałował ich i poprosił o wstawiennictwo u Boga za niego. Był również przyprowadzony żołnierzami przed sąd do Firmiliana i ukrzyżowany na krzyżu.

Młodzieniec Julian, pochodzący z Kapadocji, widząc ciała świętych, wyrzucone na zjedzenie dla dzikich zwierząt, podszedł do nich, skłonił kolana i ucałował ich ciała. Stojący w pobliżu żołnierze schwytali go, zaprowadzili do sędzi, k tóry osądził świętego Juliana na spalenie. Ciała wszystkich 12-u męczenników leżały porozrzucane przez cztery dni. Ani zwierzęta, ani ptaki nie dotknęły się ich ciał. Zaniepokojeni tym faktem poganie oddali ciała chrześcijanom na pogrzebanie.

02 MARCA (kalendarz gregoriański) 17 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego wielkiego męczennika Teodora Tyrona (około 306).

Świętego wielkiego męczennika Teodora Tyrona (około 306).

Święty męczennik Teodor był żołnierzem w miasteczku Amasei, w Poncie (region północno-wschodniej Azji Mniejszej, który ciągnął się wzdłuż wybrzeża Pontus Euxinus - "Morze Gościnne", tj. Morza Czarnego), pod przewodnictwem pewnego Trybuna. Jego zmuszali, aby oddał ofiarę bożkom. Święty Teodor twardo, wszystkim w słuch wyznał swoją wiarę w Chrystusa Zbawiciela. Jego generał Trybun dał mu kilka dni na zastanowienie się, podczas których święty Teodor usilnie się modlił. Został obwiniony za podpalenie pogańskiej świątyni i wrzucili do celi, aby zginął tam z głodu. W celi objawił mu się sam Pan Jezus Chrystus, pocieszył go i umocnił w cierpieniu. Ponownie został przyprowadzony przed zarządcę, i ponownie wyznał bez bojaźni i strachu, że wyznaje wiarę w Chrystusa Zbawiciela, za co został oddany na okrutne męki i osądzony na spalenie. Męczennik bez żadnego strachu wszedł w ogień i z modlitwą chwalebną na ustach oddał swoją świętą duszę Bogu.

Miało to miejsce około 306 roku przy rzymskim imperatorze Galeriuszu (Gaius Galerius Valerius Maximianus) - 305 - 311. Niedotknięte ogniem ciało świętego Teodora było pogrzebane w mieście Euchait (dziś Awkat), niedaleko Amazei. W ostateczności relikwie świętego przeniesiono do Cargradu (Konstantynopola), do świątyni, która nosiła jego imię. Głowa jego znajduje się we Włoszech, w mieście Gaete.

Pięćdziesiąt lat po męczeńskiej śmierci świętego Teodora, imperator Julian Apostata, przydomek Odstępca (361 - 363), zapragnął szydzić z chrześcijan, nakazał zarządcy miasta Konstantynopola, aby kropił w pierwszy tydzień Wielkiego Postu zapasy pożywienia na targu pogańską krwią ze stołów ofiarnych. Święty Teodor, pojawił się we śnie arcybiskupowi Eudoksjuszowi i nakazał objawić wszystkim chrześcijanom, aby nikt nie kupował niczego na targu (bo jest sprofanowane), a jedli jedynie gotowaną pszenicę z miodem, czyli "kutię". Na wspomnienie tego wydarzenia Prawosławna Cerkiew każdego roku świętuje wspomnienie świętemu wielkiemu męczennikowi Teodorowi Tyronowi, w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego postu. W przeddzień soboty, w piątek, na Boskiej liturgii "Najpierw uświęconych Darów", po za ambonnej modlitwie, czyta się kanon świętemu wielkiemu męczennikowi Teodorowi, napisany godnym Janem Damasceńskim. Po tym kutię błogosławi się i rozdaje wiernym. Świętowanie wielkiemu męczennikowi Teodorowi w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego postu opisywał Patriarcha Konstantynopolski Nektariusz (281 - 397).

03 MARCA (kalendarz gregoriański) 18 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego ojca naszego Leona (Lwa Wielkiego), papieża rzymskiego (461).

Kapłan Leon, papież rzymski (440 - 461), otrzymał staranne i wszechstronne wykształcenie, które dawało mu możliwość rozwoju kariery świeckiej. Jednakże, dążąc do duchowego rozwoju życia, on wybrał inną drogę i został archidiakonem przy papieżu Sykstusie III, (432 - 440), a po jego śmierci był wybrany, we wrześniu 440 roku, papieżem Rzymskiego Kościoła. Był to trudny czas dla Kościoła, czas kiedy to poganie zanieczyszczali cerkiew swoimi heretyckimi naukami. Kapłan Leon umiał pogodzić swoją pasterską dobroć, z niezniszczalną mocą w zapytaniach o wiarę. On jawi się obrońcą Prawosławia i sprzeciwił się herezji Eutychiusza i Dioskura, nauczających o jednej naturze w Panu Jezusie Chrystusie, i herezji Nestoriusza. On pokładał wszystkie swoje wysiłki, aby wprowadzić pokój do Cerkwi, która była zasmucana heretykami. Posłał listy do świętych Konstantynopolitańskich cesarzy Tedozjusza II (408 - 450) i Marcjana (450 - 457), co było skutkiem zwołania IV Powszechnego Chalcedońskiego Soboru (451) dla osądzenia herezji monofizytów.

Na Soborze, gdzie udział brało 530 biskupów, był odczytany list papieża Leona, skierowany już do nieżyjącego kapłana Flawiana (447 - 449), Patriarchy Konstantynopolitańskiego, który ucierpiał na zdrowiu za Prawosławną wiarę, przez nieuznany "zbójecki" Efeski sobór w 449 roku. W liście papieża Leona był zawarty wykład Prawosławnej nauki o dwóch naturach w Panu Jezusie Chrystusie. Z nauką tą zgodzili się wszyscy uczestniczący w Soborze biskupi.

Heretycy Eutychiusz i Dioskur byli usunięci z Kościoła.

Papież Leon pokazał się obrońcą swojego Kościoła i ojczyzny od nacisków barbarzyńców. W 452 roku mocą swoich słów powstrzymał od zniszczenia Włoch przez złego wodza Hunów - Attylę, kiedy to on wtargnął z wojskiem do Rzymu. Dobrym słowem święty Leon potrafił namówić wodza Attylę, aby wycofał się z miasta i nie przelewał w nim krwi. Kapłan Leon dożył głębokiej starości. Wcześniej też święty Leon poznał czas swojej śmierci i przygotował siebie na ten czas poprzez modlitwy i dobre uczynki, przechodząc z tego świata w wieczność.

Zmarł w 461 roku i został pogrzebany w Rzymie, w Watykańskim Soborze. Jego literatura i Słowa o Bogu mieści zbiór 96 kazań i 143 listów, gdzie jeden z najlepszych i znakomitych to list do patriarchy Flawiana.

04 MARCA (kalendarz gregoriański) 19 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego apostoła Archipa, ucznia świętego apostoła Pawła (I).

Święty apostoł Archip, uczeń świętego apostoła Pawła (I).

Święci apostołowie Archip i Filemon należeli do grona siedemdziesięciu apostołów, byli także uczniami i pomocnikami apostoła Pawła. Świętego apostoła Archipa, w liście do Filemona, apostoł Paweł nazywa swoim współtowarzyszem.

Apostoł Archip był biskupem miasta Kolosów, we Frygii. Apostoł Filemon był znamienitym i znanym mieszkańcem tego miasta, i w jego domu zbierali się chrześcijanie, aby odprawiać nabożeństwa. On był również postawiony na biskupa apostołem Pawłem i obchodził frygijskie miasta, ewangelizując. Na koniec został arcypasterzem miasta Gazy. Święta Appia, jego żona, przyjmowała w swoim domu bezdomnych i chorych, z miłością służyła im. Ona była wierną pomocnicą męża w zwiastowaniu Słowa Bożego.

Podczas prześladowań chrześcijan za imperatora cesarza Nerona (54 - 68) święci apostołowie Archip, Filemon i równa apostołom Appia zostali przedstawieni przed sąd zarządcy miasta Artoklesa, za głoszenie wiary w Chrystusa. Apostoł Archip był w sposób zwierzęcy zarżnięty nożami. Po okrutnych mękach Filemona i Appię zakopano po pas w ziemi i bito kamieniami, dopóty święci nie oddali swego ducha.

05 MARCA (kalendarz gregoriański) 20 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego ojca mnicha naszego Lwa, biskupa Katanii (około 780).

Świętego godnego męczennika Korneliusza i ucznia jego Wassana, Pskowsko - Pieczerskich (1570).

Święty godny męczennik Korneliusz, Pskowsko - Pieczerski (1570).

Święty godny męczennik Korneliusz przyjął obraz mnicha we wczesnym okresie swojego życia, już w wieku 28 lat został igumenem monasteru Pskowsko - Peczerskiego, w którym zarządzał przez okres więcej niż 40 lat. Nieustającymi trudami doprowadził do rozkwitu monasteru, postawił wiele świątyń, a w około zbudował kamienny mur, chroniący go od napaści Niemców. Był jednym z samych duchowo uświęconych i przestrzegających postów mnichem i obrońcą wiary chrześcijańskiej w tamtych czasach. Został zabity na rozkaz cara Iwana IV Groźnego, podczas jego najazdu na Nowogród i Psków (1570 roku). Po zabiciu świętego, bojąc się gniewu Bożego, Iwan IV Groźny, wycofał wojska ze Pskowa, nie czyniąc już żadnego zła mieszkańcom tego miasta. Jego niewinna ofiara została przekazana na znak zbawienia ludzi. Godny Korneliusz i po swojej śmierci czczony jest jak zastępca i obrońca Pskowskiej ziemi.

06 MARCA (kalendarz gregoriański) 21 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca naszego Tymoteusza, z Symbolea (795 - początek IX).

Godnego ojca naszego Eustacha, arcybiskupa Antiochii (337-360).

Godnego ojca naszego Tymoteusza, z Symbolea (795 - początek IX).

Godny Tymoteusz pustynnik, rodem Włoch, od młodych lat trudził się w monasterze, zwanym "Symbolea" w Azji Mniejszej, niedaleko góry Olimp. Archimandrytą monasteru był godny Teoktyst. Święty Tymoteusz był jego uczniem, jak również uczniem Platona, wyznawcy ze Studion (+ 814; wspomnienie 5 kwietnia).

Osiągnąwszy wyższy stopień duchowego rozwoju, otrzymał od Boga dar uleczania chorób i wypędzania nieczystych duchów. Wiele lat godny Tymoteusz przeżył w samotności, błąkając się po pustyniach, górach i lasach, w dzień i w nocy wznosząc modlitwę do Pana Boga. Zmarł w głębokiej starości, w 795 roku.

07 MARCA (kalendarz gregoriański) 22 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Odnalezienie czczonych relikwii świętych męczenników: apostoła z siedemdziesięciu Andronika i Junii (I) i pozostałych, którzy zginęli w Ewgenii, przed wrotami Konstantynopola (395-423).

Było to za czasów Tomasza patriarchy Konstantynopola, który odnalazł relikwie świętych męczenników złożone w ziemi. Z cześcią zostały zebrane przez arcykapłana. W ten czas odbywał się sobór i wielu ludzi doznało cudownego uzdrowienia od relikwii. Wiele lat minęło, gdy ponownie objawili się święci, mężowi Mikołajowi (ministrantowi): Andronik i Junia mówiąc, że relikwie należą do nich i do innych męczenników.

Święci męczennicy Andronik i Junia wspominani są przez apostoła Pawła w liście do Rzymian (16.7).

08 MARCA (kalendarz gregoriański) 23 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Polikarpa, biskupa Smyrny (167).

Kapłan Polikarp, biskup Smyrny, urodził się około 80 roku, mieszkał w Azji Mniejszej, w miejscowości Smyrna. Szybko został osierocony, był wychowywany, za wskazaniem Anioła, przez dobrą wdowę Kallistę, którą nazywał matką. Po jej śmierci Polikarp rozdał swoje bogactwo i zaczął prowadzić inne życie, służył chorym i potrzebującym. Polubił go bardzo biskup Smyrny - Wukoł i zbliżył go do siebie (wspomnienie 6 lutego). Wyświęcił Polikarpa na diakona, i poręczył mu głoszenie Słowa Bożego w świątyni.

W tym czasie żył jeszcze święty apostoł Jan Teolog (Ewangelista). Święty Polikarp został umiłowany przez Jana Teologa i chodził z Janem na wszystkich ścieżkach jego ewangelizacji.

Biskup Wukoł błogosławił Polikarpa na prezbitera, a za niedługi czas obiecał, że przed swoją jeszcze śmiercią błogosławi go na biskupa, Smyrskiej katedry. Kiedy udzielano święceń świętego Polikarpa na biskupa, objawił się jemu Pan Jezus Chrystus.

Kapłan Polikarp z apostolską gorliwością zarządzał swoimi owcami. Był bardzo lubiany pośród kapłanów. Z dużą miłością odnosił się też do niego Ignacy "Noszący Boga". Święty Ignacy udający do Rzymu, gdzie oczekiwała na niego śmierć (on był rozszarpany przez dzikie zwierzęta), pisał do świętego Polikarpa:

"Jak sternikowi potrzebne są wiatry, a przebywającemu na szalejącym morzu - przystań, tak w dzisiejszych czasach potrzebny jesteś ty dla tych, którzy chcą być z Bogiem".

Na rzymski tron wstąpił imperator Marek Aureliusz (161 - 180), który rozpoczął okrutne prześladowania chrześcijan. Poganie chcieli, aby sędzia odszukał świętego Polikarpa - "ojca wszystkich chrześcijan" i nawróciciela na chrześcijaństwo wszystkich w Azji. W ten czas święty Polikarp przebywał w niedużej miejscowości, niedaleko od Smyrny. Kiedy żołnierze przyszli za nim, święty wyszedł do nich na spotkanie i nakazał ich nakarmić, a sam w ten czas zaczął się modlić, przygotowując się do męczeństwa. Jego cierpienia i śmierć zostały opisane w "Liście chrześcijan Smyrskiej Cerkwi do innych Cerkwi" - jednym z samych starszych pamiątek chrześcijańskiej literatury. Kiedy Polikarpa przyprowadzono przed sąd, on z gorliwością wyznał wiarę w Chrystusa i za to został skazany na spalenie. Palacze chcieli przybić go do słupa, by nie uciekł, on jednak ze spokojem powiedział do nich, że nie wyjdzie z ognia. Został więc tylko przywiązany sznurem. Płomienie okrążyły świętego, nie dotknęły jednak jego ciała, a zamknęły się nad jego głową. Widząc, że ogień nie narusza jego ciała, grupa pogan i żydów zaczęła domagać się, aby świętego oddać na ścięcie mieczem. Kiedy tylko świętemu zadali jedną ranę, z niej wyciekło tak wiele krwi, że ona ugasiła ogień. Ciało świętego Polikarpa zostało spalone. Smyrscy chrześcijanie z cześcią zebrali jego pozostałości i ze świętością czczcili jego pamięć.

Został zachowany również przekaz o świętym Polikarpie jego ucznia, świętego Ireneusza Lionskago (V, 20):

"Ja był jeszcze bardzo młody, kiedy widziałem Ciebie w Azji Mniejszej u Polikarpa..."

- zwraca się święty Ireneusz do swojego przyjaciela Floriana -

... Ja mógłbym teraz wskazać miejsce, gdzie siedział błogosławiony Polikarp i rozmawiał, - mógłbym pokazać jego chód, obraz jego życia, zewnętrzny wygląd, jego kazania do ludu, jego umiłowane rozmowy z Janem Teologiem, jak i on sam mówił i z pozostałymi tymi, którzy widzieli / poznali Pana, - to jak on, wspominał ich słowa i głosił, że słyszał o Panu, Jego naukach i cudach... Zwracał się z miłością Bożą do mnie, ja wtedy z wielką uwagą słuchałem Polikarpa i zapisywałem jego słowa na desce, ale również i w głębinie mojego serca... I tak, mogę zaświadkować przed Bogiem, gdyby ten błogosławiony starzec usłyszał cokolwiek o Twoim błądzeniu, to on w ten czas zamknąłby słuch swój i objawiłby niezadowolenie swoje ogólnym powiedzeniem: "Boże Dobry! Do jakich to czasów Ty pozwoliłeś mi żyć".

Za swojego życia święty napisał wiele listów do owiec i do różnych ludzi. Do naszego czasu został zapis List do Filipian, który po błogosławieństwu błogosławionego Hieronima, był czytany w kościołach Azji Mniejszej, podczas nabożeństwa. List ten był napisany kapłanem w odpowiedzi na prośbę Filipian, którzy chcieli aby przysłać im zachowane u kapłana Polikarpa listy świętego męczennika Ignacego "Noszącego Boga".

09 MARCA (kalendarz gregoriański) 24 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Odnalezienie czczonej głowy świętego sławionego proroka i Poprzednika, Chrzciciela Pańskiego Jana (1-wsze – IV,2-gie – 452).

Święty sławiony prorok i Poprzednik, Chrzciciel Pański Jan.

Po ścięciu głowy Proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana, jego ciało zostało pogrzebane przez uczniów w samaryjskim mieście Sebasta, a czczona głowa została ukryta przez Herodiadę w nieczystym miejscu. Bogobojna Joanna, żona królewskiego ekonoma Chuzy (wspomina o niej ewangelista Łukasz - Łk.8, 3), potajemnie wzięła świętą głowę, złożyła ją do naczynia i pogrzebała na górze Oliwnej - w jednej z posiadłości Heroda.

Za kilkanaście lat posiadłość ta przeszła pod władzę bogobojnego możnowładcy Innocentego, który zaczął tam budować cerkiew. Kiedy kopano rów pod fundament, zostało odnalezione naczynie z czczoną głową Jana Chrzciciela. Innocenty dowiedział się o wielkim znaczeniu tej świętości, na wzgląd na cuda, mające miejsce od tej głowy. Tak właśnie wyglądało Pierwsze odnalezienie głowy. Innocenty strzegł głowę z wielką starannością i bogobojnością, jednak przed swoją śmiercią, bojąc się, aby świątynia (głowa) nie została zbezczeszczona przez niewiernych, ponownie ukrył ją w tym samym miejscu, gdzie ją odnalazł. Po jego śmierci cerkiew opustoszała i została zniszczona.

Za czasów równego apostołom cesarza Konstantego Wielkiego (+ 337, wspomnienie 21 maja), kiedy chrześcijańska wiara rozkwitała, dwóm mnichom, którzy przyszli do Jerozolimy pokłonić się świętym miejscom, dwukrotnie objawił się sam święty Poprzednik i objawił miejsce znajdowania się jego czczonej głowy. Mnisi odnaleźli świątynię i, złożywszy ją do worka z wielbłądziego włosa, poszli do siebie, do domu. Po drodze spotkali oni nieznanego garncarza, dali dla niego nieść drogocenną głowę. Nie wiedząc, co on niesie, garncarz spokojnie razem z nimi wędrował. Jednak jemu samemu objawił się święty Poprzednik i nakazał uciekać od niedbających i leniwych mnichów razem z głową, którą trzymał w rękach. Garncarz uciekł od mnichów i dbał o głowę z wielką cześcią. Przed śmiercią włożył głowę w wodonośne naczynie i przekazał ją swojej siostrze. Od tej pory czczona głowa była wędrowała między bogobojnymi chrześcijanami, dopóty nie otrzymał jej kapłan Eustachy, przeniknięty herezją arianizmu. Uwiódł on mnóstwo wiernych, którzy doznali uleczenia od świętej głowy, przypisując wszystkiemu łaskę herezji. Kiedy jego kłamstwo wyszło na jaw, zmuszony był uciekać. Zakopał świątynie w pieczarze, niedaleko od Emesy (dzisiejsze Hims, w Syrii), heretyk liczył na to, że wróci w to miejsce i ponownie będzie władał głową, aby szerzyć herezję. Jednak Bóg nie dopuścił do tego faktu. W pieczarze zamieszkali bogobojni mnisi, a potem w tym miejscu powstał monaster. W 452 roku archimandrycie tego monasteru Marcelemu we śnie ukazał się święty Jan Chrzciciel i wskazał miejsce ukrycia swojej głowy. To odnalezienie jest świętowane jako drugie. Świątynia została przeniesiona do Emesy, a potem do Konstantynopola.

10 MARCA (kalendarz gregoriański) 25 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego ojca naszego Tarazjusza, arcybiskupa Konstantynopola (806).

Kapłan Tarazjusz, Patriarcha Konstantynopolski, pochodził ze znanego rodu, urodził się i był wychowywany w Konstantynopolu, gdzie też otrzymał doskonałe wykształcenie. Szybko osiągnął wysoki stopień urzędniczy na dworze cesarza Konstantego VI Porfirorodnego (780 - 797) i jego matki, świętej cesarzowej Ireny (797 - 802; wspomnienie 07 sierpnia), został na dworze senatorem. W te czasy Cerkiew walczyła z ikonoklastami. Święty Patriarcha Paweł (780 - 784; wspomnienie 30 sierpnia), nie czując w duszy mocy walczenia z ikonoborcami, ze słabości nie mógł zwalczyć herezji ikonoklastów i dlatego wstąpił do monasteru, gdzie został mnichem. Kiedy do niego przyszła święta cesarzowa Irena ze swoim synem cesarzem, kapłan Paweł powiedział im, że jego godnym naśladowcą może być tylko święty Tarazjusz (wtedy jeszcze świecka osoba). Tarazjusz długo odmawiał godności biskupiej, traktując siebie niegodnym tego stopnia, jednak potem uległ namowom ludzi, jednocześnie stawiając warunek, że zostanie zwołany Powszechny Sobór dla osądzenia herezji ikonoklastów. Przechodząc w krótkim czasie wszystkie hierarchiczne stopnie, święty Tarazjusz wstąpił na patriarszy tron w 784 roku. W 787 roku pod przewodnictwem kapłana - Patriarchy Tarazjusza w mieście Nicea odbył się VII Powszechny Sobór, na którym brało udział 367 biskupów. Na Soborze zostało zatwierdzone czczenie świętych ikon. Ci z biskupów, którzy przyznali się do błędów i pokutowali za herezję ikonoklazmu, zostali ponownie przyjęci do Cerkwi.

Kapłan Tarazjusz mądrze zarządzał Cerkwią przez 22 lata. Prowadził on też surowe, ascetyczne życie. Całe swoje bogactwo przeznaczał na uczynki Boże, karmił i dawał nocleg starcom, biednym, sierotom i wdowom, a na Świętą Paschę urządzał im obiad, na którym służył im osobiście. Święty Patriarcha mężnie potępił też cesarza Konstantego Porfirorodnego, kiedy ten obwinił niewinnie swoją żonę, cesarzową Marię, wnuczkę sprawiedliwego Filareta Miłościwego (+ 792; wspomnienie 01 grudnia), i chciał ją zamknąć w monasterze, a wziąć za żonę swoją kuzynkę. Kapłan Tarazjusz stanowczo odmówił udzielenia rozwodu małżeństwu cesarza, za co wpadł w niełaskę cesarza. Szybko jednak, Konstanty został pouczony za swoje błędy przez swoją matkę, cesarzową Irenę. Kapłan Tarazjusz zmarł w 806 roku. Przy śmierci biesy, wspominając jego życie od samej młodości, chcieli przypisać kapłanowi nie uczynione przez niego grzechy.

"Jestem niewinny w tym, o czym wy mówicie,

- odpowiadał kapłan.

- "Kłamiecie na mnie, nie ma u was nade mną żadnej władzy".

Opłakiwany przez Cerkiew, kapłan został pogrzebany w zbudowanym monasterze na Bosforze. Przy grobie miały miejsce przeróżne cuda.

11 MARCA (kalendarz gregoriański) 26 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego ojca naszego Porfiriusza, biskupa Gazy (420).

Święty ojciec nasz Porfiriusz, biskup Gazy (420).

Kapłan Porfiriusz, arcybiskup Gazy, urodził się około 346 roku w Tesalonikach, w Macedonii. Jego rodzice byli bardzo bogaci, dzięki czemu otrzymał on znakomite wykształcenie. Porfiriusz od młodości skłaniał się do bycia mnichem, mając dwadzieścia pięć lat pozostawił swoje strony i wyprawił się do Egiptu, gdzie trudził się na górze Nitra pod przewodnictwem godnego Makarego Wielkiego (wspomnienie 19 stycznia). Tam spotkał się z błogosławionym Hieronimem, który odwiedzał w ten czas egipskie monastery. Razem z nim odprawił się do Jerozolimy, by pokłonić się świętym miejscom i Ożywiającemu Krzyżowi Pańskiemu (wspomnienie 14 września), po czym osiedlił się na pustyni Jordańskiej, by tam modlić się i pościć. Tam święty Porfiriusz ciężko zachorował. Aby uleczyć się postanowił pójść do świętych miejsc w Jerozolimie. Pewnego razu, kiedy on bardzo osłabiony i prawie omdlały zasnął u podnóża Golgoty, Pan odwiedził Swojego sługę w zbawiennym widzeniu. Święty Porfiriusz zobaczył Jezusa Chrystusa, który zszedł z Krzyża i obrócił się do niego ze słowami:

"Przyjmij to Drzewo i strzeż go".

Kiedy Porfiriusz zbudził się, poczuł że jest zdrowy. Słowa Zbawiciela szybko spełniły się: Patriarcha Jerozolimski poświęcił świętego Porfiriusza na prezbitera i naznaczył strażnikiem Czczonego Drzewa Krzyża Pańskiego. W ten czas święty Porfiriusz otrzymał po swoich rodzicach spadek - 4 tysiące złotych monet. Całe jednak bogactwo rozdał potrzebującym i na uposażenia świątyń Bożych.

W 395 roku zmarł biskup Gazy (w Palestynie). Lokalni chrześcijanie odprawili się do Cezarei do metropolity Jana z prośbą naznaczenia im nowego biskupa, który mógłby sprzeciwić się poganom, którzy zawładnęli ich miastem i ciemiężyli chrześcijan. Pan objawił metropolicie, aby przywołać na to stanowisko jerozolimskiego prezbitera Porfiriusza. Ze strachem i bojaźnią przyjął Porfiriusz tą godność na siebie, ze łzami pokłonił się Ożywiającemu Drzewu i odprawił się, by służyć ludziom już jako biskup.

W Gazie zastał on jedynie trzy chrześcijańskie cerkwie, natomiast pogańskich świątyń i bożków była niezliczona ilość. W ten czas nie było deszczu i panowała susza. Kapłani pogańscy składali ofiary bożkom, jednak susza nie ustawała. Kapłan Porfiriusz wyznaczył dla wszystkich chrześcijan post, odprawił nocną mszę i poszedł z procesją wokół miasta. Niebo pokryło się chmurami, zagrzmiało i polał się obfity deszcz. Widząc taki cud, wielu pogan wznosiło głos:

"Jeden Chrystus jest Bogiem Prawdziwym!"

Po tym wydarzeniu do Cerkwi przyłączyło się, przyjąwszy święty Chrzest, 127 mężczyzn, 35 kobiet i 14 dzieci, a za jakiś czas jeszcze 110 ludzi.

Jednaka poganie, jak wcześniej, nadal ucieśniali chrześcijan, nie pozwalali im zajmować stanowisk urzędniczych, nakładali na nich podatki. Kapłan Porfiriusz i metropolita Cezarei Jan wyprawili się do Konstantynopola, aby prosić o pomoc cesarza. Zostali przyjęci przez kapłana Jana Złotoustego (wspomnienie 14 września, 27, 30 stycznia), który okazał im pomoc.

Kapłani Jan i Porfiriusz zostali zaprowadzeni przed cesarzową Eudoksję, która w ten czas oczekiwała na dziecko.

"Pomóż nam,

- powiedzieli biskupi cesarzowej,

- A Pan pośle tobie syna, który zostanie jeszcze cesarzem jeszcze za twojego życia".

Eudoksja bardzo pragnęła mieć syna, albowiem wcześniej u niej rodziły się same córki. I zaprawdę, w królewskiej rodzinie, za modlitwą kapłanów, urodził się następca. W 401 roku został wydany rozkaz, by zniszczyć wszystkie pogańskie świątynie w Gazie i nadano chrześcijanom przywileje. Oprócz tego, cesarzowa dała kapłanom środki na wybudowanie nowej świątyni, która została wybudowana w Gazie na miejscu głównej pogańskiej świątyni.

Kapłan Porfiriusz umocnił chrześcijaństwo w Gazie i uwolnił swoją pastwę od nacisków pogan. Za modlitwą kapłana miały miejsce niezliczone cuda i uleczenia. Przez 25 lat nauczał arcypasterz słowem swoje stado i zmarł w głębokiej starości, w 420 roku.

12 MARCA (kalendarz gregoriański) 27 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca naszego Prokopiusza wyznawcy, Dekapolity (VIII).

Godny Prokopiusz urodził się w stronach Dekapolitskich (to jest związek dziesięciu miast), na wschód od jeziora Galilejskiego. Pozostawiwszy świecki świat, Prokopiusz został mnichem w jednym z monasterów i spędzał swój czas na modlitwach i poście. Wieny w trudach mnicha, ubrany w czystość duchową, stał się sławny i znany wśród ojców, mnichów. Mniej więcej w tamtym czasie pojawiła się herezja ikonoklastów. Herezję tą wzbudził niewierny cesarz Leon III Izauryjczyk, który traktował ikony za bożków, a kłaniających się im traktował jak pogan - kłaniających się bożkom.

Godny Prokopiusz razem ze swoimi współtowarzyszami i obrońcami prawosławia stanął na przeciw herezji ikonoklastów; potępił on nierozumne myślenie heretyków i przezwyciężył ich nieprzezwyciężonymi Bożymi słowami. Sprowadziło to na niego gniew i niemiłosierdzie cesarza. Z rozkazu cesarza, święty Prokopiusz został pojmany i poddany okrutnym mękom: bito go bez pohamowań, raniono ciało żelazną bronią, a potem wrzucono go do cuchnącej celi. W tej ciemnej celi godny Prokopiusz wraz ze świętym Bazylim, jego współtowarzyszem w życiu mnicha, męczyli się do samej śmierci cesarza Leona Izauryjczyka. Kiedy Leon zmarł, to Prokopiusz wraz z Bazylim i innymi świętymi męczennikami, został uwolniony z celi. Koniec swojego życia godny Prokopiusz Dekapolita spędził w spokoju w trudzeniu się mnicha.

W głębokiej starości odszedł on do innego życia, aby widzieć Chrystusa już nie na ikonach, które bronił przez całe życie, a twarzą w twarz, i żeby otrzymać od Niego za swoje trudy i cierpienia wielką nagrodę na niebiosach.

13 MARCA (kalendarz gregoriański) 28 LUTEGO (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Bazylego wyznawcy, spostnika Prokopiusza Dekapolity (750).

Świętego kapłana i męczennika Proteriusza, arcybiskupa Aleksandrii (457).

Godny Bazyli wyznawca był mnichem i zmarł za panowania ikonoborcy Leona Izauryjczyka (717 - 741). Kiedy rozpoczęły się prześladowania na czcicieli świętych ikon, święty Bazyli wraz ze swoim współtowarzyszem Prokopiuszem (wspomnienie 27 lutego) był poddany wielu mękom zamknięty w celi, gdzie oboje męczenników przebywali przez długi czas, aż do samej śmierci niewiernego cesarza. Kiedy świętych wyznawców Bazylego i Prokopiusza uwolniono wraz z innymi czcicielami świętych ikon, kontynuowali oni swoje ciężkie życie jako mnisi, nauczając wielu prawosławnej wiary i dobrego życia. W 750 roku godny Bazyli zmarł w pokoju.

14 MARCA (kalendarz gregoriański) 01 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętej godnej męczennicy Eudokii (około 160 - 170).

Godna Eudokia...

15 MARCA (kalendarz gregoriański) 02 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego kapłana i męczennika Tedota, biskupa Cyrynei (około 320).

Śmierć w świętych ojca naszego Arseniusza, biskupa Twerskiego, cudotwórcy (1409).

Kapłan i męczennik Teodot, pochodził ze stron Azji Mniejszej - Galacji, był biskupem miasta Cyrynei na Cyprze. Podczas prześladowań na chrześcijan przez niewiernego Licyniusza (307-324) święty Teodot otwarcie wyznawał Chrystusa, przywoływał pogan, by porzucili bałwochwalstwo i nawrócili się do Prawdziwego Boga. Zarządca Cypru Sabin nakazał odszukać i przyprowadzić biskupa Teodota przed sąd. Kiedy święty dowiedział się o rozkazie zarządcy, nie czekając na żołnierzy sam stanął przed Sabinem ze słowami:

"Jestem tym, którego ty szukasz, który pokazał się, aby wyznawać Chrystusa Boga mojego".

Zarządca nakazał okrutnie bić świętego, zawiesić na drzewie i ranić jego ciało ostrymi narzędziami, a potem zaprowadzić do więzienia. Za pięć dni święty Teodot ponownie został przyprowadzony do zarządcy, który liczył, że po tak okrutnych mękach biskup wyrzeknie się od Chrystusa, niż ponownie będzie chciał przechodzić wszystkie męki. Jednak święty Teodot nie ustawał głosić wiary o Chrystusie. Świętego początkowo położono na rozgrzane, metalowe łoże, pod którym rozpalono ogień, a potem wbito mu w nogi gwoździe i zmuszano do chodzenia. Wielu świadków cierpień męczennika, porażeni cierpieniem świętego i jego Boskimi kazaniami, uwierzyło w Chrystusa. Kiedy dowiedział się o tym Sabin, nakazał zaprzestać męk i zamknąć świętego w więzieniu.

W ten czas święty Konstantyn Wielki (wspomnienie 21 maja) wydał edykt zezwalający na swobodne głoszenie wiary przez wszystkich chrześcijan. Ze względu na to uwolniono z więzień wielu chrześcijan, w tym również i świętego Teodota. Kapłan powrócił do Cyrynei i po dwóch latach spokojnej służby Bogu, jako biskup, w pokoju odszedł do Pana, około 326 roku.

Kapłan Arseniusz, biskup twerski urodził się w mieście Twer, po śmierci rodziców wstąpił do Kijewsko - Pieczerskiego monasteru. Metropolita Cyprian podczas swojego pobytu w Kijewie zbliżył do siebie świętego Arseniusza, poświęcił w archidiakona i polecił mu, by zajmował się przepisywaniem ksiąg i zarządzał innymi sprawami metropolii. Na koniec, z woli ludzi, z pragnienia metropolity, soboru biskupów i twerskiego księcia święty Arseniusz został naznaczony na biskupa Twerskiej eparchii, długo jednak nie chciał przyjąć na siebie tej godności na wzgląd na panujące tam spory. Po jakimś czasie udało się nakłonić świętego do przyjęcia tego stanowiska. Kiedy święty wstąpił na katedrę Tweru, pokazał siebie jako prawdziwego pasterza, podającego pokój, dobrego nauczyciela książąt i ojca kochającego prosty lud. Kapłan Arseniusz wybudował kilka dużych świątyń i monasterów. Otrzymał od Boga dar czynienia cudów. Po 64 latach po śmierci biskupa Arseniusza (1409 rok) jego relikwie zostały odnalezione w całości.

16 MARCA (kalendarz gregoriański) 03 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętych męczenników Eutropiusza, Kleonnika i Bazyliszka (około 308).

Święci Eutropiusz, Kleonnik i Bazyliszek zginęli w mieście Amazji Pontyjskiej (Azja Mniejsza) około 308 roku.

Bracia Eutropiusz i Kleonnik i kuzyn wielkiego męczennika Teodora Tyrona (wspomnienie 17 lutego) Bazyliszek byli przyjaciółmi. Po męczeńskiej śmierci świętego Teodora wszyscy znajdowali się w więzieniu i swoim głoszeniem wiary doprowadzili do chrześcijańskiej wiary wielu pogan, którzy byli również z nimi w celi więziennej.

Kiedy kat Publij świętego Teodora zginął okrutnie, dotknięty gniewem Boga, zarządcą Amazji Pontyjskiej został Asklipiodot, okrutny oprawca chrześcijan. Kiedy dowiedział się, że przyjaciele męczennika Teodora Tyrona znajdują się w więzieniu, nakazał przyprowadzić ich do siebie. Przed nowym zarządcą święci Eutropiusz, Kleonnik i Bazyliszek mężnie i stanowczo wyznali wiarę w Chrystusa. Byli za to okrutnie bici, tak że ich ciała stały się jednym wielkim strupem. Podczas męk święty Eutropiusz głośno modlił się do Zbawiciela:

"Podaj, Panie, nam w tych cierpieniach wieniec godny, męczeński, i przyjdź nam na pomoc, tak jak do sługi Swojego Teodora przyszedłeś".

W odpowiedzi na modlitwę świętego męczennikom objawił się Sam Pan z Aniołami, a z nimi święty wielki męczennik Teodor Tyron, który powiedział:

"Tu na pomoc waszą Zbawiciel przyszedł, abyście wiedzieli że życia wiecznego dostąpicie".

Żołnierze i wielu ze stojących blisko ludzi również zobaczyli Zbawiciela. Zaczęli oni prosić Asklipiodota, aby zaprzestał mękom. Widząc, że naród buntuje się i jest gotowy uwierzyć w Prawdziwego Boga, zarządca nakazał zaprzestać męczeństwa. Potem zarządca zaprosił do siebie na obiad świętego Eutropiusza i nakazał mu, by publicznie złożył ofiarę pogańskim bożkom, a w swojej duszy niech pozostanie chrześcijaninem.

Jednak Eutropiusz odrzucił jego propozycję. Na następny dzień męczenników zaprowadzono do pogańskiej świątyni, aby siłą zmusić ich do złożenia ofiary bożkom. Wtedy Eutropiusz zaczął prosić Zbawiciela:

"Panie, bądź z nami, a wszystkie pogańskie bożki zniszcz. Podaj, aby na tym miejscu chrześcijanie wznosili Tobie Bezkrwawe Ofiary, Tobie Prawdziwemu Bogu".

Jak tylko zagrzmiały ostatnie słowa modlitwy, zaczęła trząść się ziemia, ściany świątyni zaczęły się burzyć, a z nimi rozbił się posążek bogini Artemidy. Wszyscy rzucili się w ucieczce ze świątyni, aby nie zginąć wśród gruzów. Pośród szumu trzęsienia ziemi rozległ się głos:

"Modlitwa wasza została wysłuchana, i na tym miejscu będzie dom dla modlitwy chrześcijanom".

Kiedy skończyło się trzęsienie ziemi, jeszcze owładnięty strachem zarządca Asklipiodot, nakazał postawić w ziemi wysokie, drewniane pale, przywiązać do nich męczenników i polewać gorącą smołą. Święci zaczęli modlić się do Boga, a Eutropiusz wzniósł głos, zwracając się do katów:

"Niech obróci Pan uczynek wasz przeciwko wam!" I smoła zaczęła lać się po ciałach męczenników, jak woda na marmurze, a zaczęła opalać katów. Świadkowie, którzy widzieli ten cud wystraszyli się, a zarządca nakazał rozciągać ciała świętych żelaznymi hakami, a rany ich posypywać gorczycą, zmieszaną z solą i octem. Święci i te męki znosili z przedziwnym męstwem.

Ostatnią noc przed śmiercią męczennicy spędzili na modlitwie, ponownie Pan objawił się im i umocnił ich.

Rankiem, 03 marca święci Eutropiusz i Kleonnik zostali ukrzyżowani, a Bazyliszek został zesłany do innych stron.

22 maja w mieście Komany święty Bazyliszek został ścięty mieczem. Jego ciało zostało wrzucone do rzeki. Jednak chrześcijanie odnaleźli pozostałości i pogrzebali na zaoranym polu. Potem w Komanach została wybudowana cerkiew w imię świętego Bazyliszka.

17 MARCA (kalendarz gregoriański) 04 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Gerasima, z nad Jordanu (475).

Świętych męczenników Pawła, siostry jego Julianna i razem z nimi Kwadratusa, Akacjusza i Stratonika (około 273).

Godny ...

18 MARCA (kalendarz gregoriański) 05 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Konona ogrodnika (III).

Przeniesienie czczonych relikwii godnego ojca mnicha naszego dobrze wierzącego księcia Teodora, Smoleńskiego i Jarosławskiego cudotwórcy, i dzieci jego Dawida i Konstantego (1463).

Męczeństwo świętego męczennika Konona ogrodnika (III).

Святой мученик Конон Исаврийский родился в Вифании, селении, расположенном рядом с малоазийским городом Исаврией, жители которого приняли христианскую веру от апостола Павла. Святой Конон с юности сподобился особого покровительства Архистратига Михаила, который являлся ему и помогал во многих трудных обстоятельствах его жизни.

По настоянию родителей Конон был обручен с девушкой по имени Анна, которую после свадьбы он убедил остаться девственницей. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя всецело Богу. Святой Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец, святой Нестор, за обличение идолопоклонников принял мученическую кончину.

Рано похоронив мать и жену, святой Конон продолжал служение Богу, целиком посвятив себя монашеским трудам, посту и молитве. В преклонном возрасте святой подвижник был прославлен даром чудотворения. Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились ко Христу.

Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав об истязаниях, которым подвергся святой, отправились с оружием в руках на защиту мученика. Испугавшись народного гнева, мучители бежали, а исавряне нашли мученика израненного и окровавленного на месте пыток. Святой Конон жалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа.

Спустя два года святой Конон мирно скончался и был погребен рядом со своими родителями и женой.

19 MARCA (kalendarz gregoriański) 06 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętych męczenników Teodora i Konstantego i pozostałych czterdziestu, którzy zginęli w Amorium, we Frygii (około 845).

Odnalezienie Czcigodnego Krzyża, kiedy został odnaleziony przez błogosławioną cesarzową Helenę w Jerozolimie (326).

Święci męczennicy Teodor i Konstanty i pozostałych czterdziestu, którzy zginęli w Amorium, we Frygii (około 845).

42 святых мученика в Амморее: Константин, Аетий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и прочие с ними.

Во время войны между греческим императором Феофилом (829 - 842) и сарацинами, последним удалось осадить город Амморею (Галатия). В результате измены военачальника Вадитзиса Амморея пала, а сорок два ее защитника - воина были захвачены в плен и отправлены в Сирию. В течение семи лет томительного заключения пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они упорно отвергли все лестные предложения и мужественно выдержали страшные угрозы. После многих пыток, так и не сломив дух воинов-христиан, их осудили на смерть. Стойкость святых надеялись поколебать и перед самой казнью. Воину Феодору говорили: "Нам известно, что ты, оставив священный сан, стал воином и проливал кровь. Ты не можешь надеяться на Христа, - признай Магомета". Но мученик уверенно отвечал: "Я не отрекся от Христа, а за то, что оставил священный сан, должен пролить свою кровь".

Приговоренные спокойно и бесстрашно подходили к палачам. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. В службе прославляются святые страстотерпцы: "всеблаженный" Феодор, "непобедимый" Каллист, "доблий" Константин, "чудный" Феофил и "крепчайший" Васой.

Предатель же Вадитзис не избежал позорной участи: враги знали, что нельзя доверять изменнику, и умертвили его.

20 MARCA (kalendarz gregoriański) 07 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętych kapłanów i męczenników, którzy w Chersonez (dzisiaj Sewastopol na Krymie) byli biskupami: Bazyli, Eugeniusz, Efrem, Kapiton, Eteriusz i pozostali (IV).

Святые священномученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон несли благовестие Христово в земли Северного Причерноморья от Дуная до Днепра, включая Крым, и запечатлели свое апостольство мученической смертью в IV веке в городе Херсонесе Таврическом. Еще задолго до Крещения святого Владимира христианская вера уже проникла в Крым, который в древности назывался Тавридой и был подвластен римским императорам. Начало просвещения Тавриды верою Христовой положено святым апостолом Андреем Первозванным (+ 62; память 30 ноября). Дальнейшему распространению христианства там способствовали, помимо своей воли, сами же его враги: римские императоры ссылали туда государственных преступников, которыми в первые три века христианства считались и исповедники Христа. Так, в правление Траяна (98 - 117) был сослан на заточение в Инкерманские каменоломни святой Климент, епископ Римский (+ 101; память 25 ноября). Там продолжал он свою проповедь, там принял и мученическую кончину.

Населявшие крымские земли язычники упорно сопротивлялись распространению христианства. Но вера Христова через своих самоотверженных проповедников крепла и утверждалась. Многие благовестники положили свои жизни в этой борьбе.

Pozostałości świątyni w Chersonez

В начале IV века в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. Это была переломная эпоха, когда Херсонес, служивший базой для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В царствование Диоклитиана (284 - 305), в 300 году (то есть еще до начала гонения, которое император начал с 303 года) Иерусалимский Патриарх Ермон (303 - 313) для Евангельской проповеди разослал в разные страны многих епископов. Двое из них, Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес и насаждали там Слово Божие. Затем святитель Ефрем пошел к народам, жившим по Дунаю, где в благовестии Христовом претерпел много скорбей и трудов. Во время начавшегося гонения он был обезглавлен (точно известен лишь день его кончины - 7 марта). Проповедь в Херсонесе продолжал святой Василий - сподвижник святого Ефрема. Многих идолопоклонников он наставил на путь истины. Другие заблудшие жители города, ожесточенные его деятельностью, оказывали яростное сопротивление: святой исповедник был схвачен, нещадно избит и изгнан из города. Удалившись в горы и поселившись в пещере, он непрестанно молил Бога за изгнавших его, чтобы Он озарил их светом истинного Боговедения. И Господь послал неверным чудо. У знатного жителя Херсонеса умер единственный сын. Покойный явился родителям во сне и поведал, что некто святой Василий своими молитвами к Истинному Богу может воскресить его из мертвых. Когда родители разыскали святителя и просили его совершить чудо, святой Василий отвечал, что сам он - грешный человек и не имеет сил воскрешать мертвых, но Господь Всемогущ и может исполнить их просьбу, если они уверуют в Него. Долго молился святой, призывая Имя Святой Троицы. Затем, освятив воду, возлил ее на умершего, и тот ожил. С почетом был возвращен в город святитель, многие уверовали и крестились.

Pozostałości świątyni w Chersonez

Вскоре, по повелению императора Максимиана Галерия (305 - 311), гонение на христиан разразилось с новой силой. Христоненавистники вооружились и против святителя Василия: 7 марта 309 года они ночью ворвались в его дом, связали его, поволокли по улицам и забили до смерти камнями и палками. Тело святителя было брошено за городом на съедение псам и птицам и много дней лежало без погребения, но осталось нетронутым. Потом христиане тайно похоронили в пещере святое тело мученика.

Через год, узнав о мученической кончине святителя Василия, три его сподвижника - епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, оставив проповедь в Геллеспонтской стране, прибыли в Херсонес продолжить его святое дело. Они положили много трудов для спасения человеческих душ. Все три епископа разделили участь своего предшественника - беснующиеся язычники также побили их камнями 7 марта 311 года.

По прошествии нескольких лет, уже в царствование святого равноапостольного Константина Великого (306 - 337; память 21 мая) из Иерусалима в Херсонес прибыл епископ Еферий. Сначала он тоже встретил противодействие со стороны язычников, но святой император, объявивший свободу христианской веры во всей империи, не допустил насильственных действий против проповедника: он издал указ, по которому херсонесским христианам беспрепятственно разрешалось совершать богослужения. Стараниями святителя Еферия в городе был построен храм, где святой мирно правил своей паствой.

Pozostałości świątyni w Chersonez

Чтобы отблагодарить императора за покровительство христианам, святитель Еферий ездил в Константинополь. На обратном пути он заболел и скончался на острове Амосе (в Греции) 7 марта. На место святителя Еферия святой император Константин прислал в Херсонес епископа Капитона. Христиане встретили его с радостью, но язычники потребовали от нового епископа знамения, чтобы уверовать в Бога, Которого он проповедует. Возложив всю надежду на Господа, святой Капитон в святительском облачении вошел в разведенный костер, долго молился в огне и вышел из него невредимым, набрав в свою фелонь горячих угольев. Тогда множество неверующих убедились в силе Бога христианского.

Об этом чуде и о великой вере святого Капитона было возвещено святому Константину и святым отцам на Первом Вселенском Соборе в Никее (325).

Pozostałości świątyni w Chersonez

Через несколько лет святитель Капитон по делам направился в Константинополь, но корабль бурею прибило в устье Днепра. Местные жители (язычники), захватив корабль, утопили всех бывших на нем, в том числе и святого Капитона. Это произошло 21 декабря. Память святого епископа Церковь установила отмечать с прочими херсонесскими священномучениками, 7 марта.

Проповедь священномучеников укрепила веру Христову в Херсонесе. С начала V века этот город становится духовным центром, откуда христианство распространяется на север в сторону Руси. С IX века Херсонес все более привлекает внимание русских, начавших селиться в городе. Современные археологические раскопки показали, что в городе находилось более пятидесяти храмов, относящихся к V - XIV векам. В 987 году в Херсонесе принял Крещение святой равноапостольный князь Владимир. Этот древний город явился колыбелью христианства для Руси.

Świątynia w Chersonez

21 MARCA (kalendarz gregoriański) 08 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego i wyznawcy Teofilakta, arcybiskupa Nikomedyjskiego (842 - 845).

Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время иконоборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара (775 - 780) на престол вступил император Константин VI (780 - 797). Произошла и смена Патриархов: святой Патриарх Павел (память 30 августа), будучи не в силах управлять паствой при сильно распространившемся иконоборчестве, добровольно оставил кафедру (784). На его место был избран святой Тарасий (память 25 февраля) - в то время первый царский советник. По настоянию нового Патриарха был созван VII Вселенский Собор (787), осудивший иконоборческую ересь. Для Православия наступили относительно мирные времена. Монастыри вновь стали пополняться насельниками.

Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благословению Патриарха вместе со святым Михаилом (память 23 мая) удалился в монастырь на берег Черного моря. Ревностные подвижники своими Богоугодными трудами и сосредоточенным молитвенным подвигом получили от Бога дар чудотворения. По их молитвам во время сильной засухи, когда жнецы на поле изнемогали от жажды, пустой сосуд стал источать столько воды, что ее хватало на целый день.

После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были посвящены Патриархом Тарасием в епископский сан - святой Михаил был поставлен епископом Синадским, а святой Феофилакт - епископом Никомидийским.

Возглавляя Никомидийскую Церковь, святой Феофилакт неустанно заботился о вверенной ему пастве. Он строил храмы, больницы, странноприимные дома, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных, сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны.

Когда императорский трон занял иконоборец Лев V Армянин (813 - 820), страшная ересь вспыхнула с новой силой.

На императора-иконоборца не смог повлиять и преемник святого патриарха Тарасия - святой Никифор (806 - 815; память 2 июня), который совместно с епископами тщетно убеждал правителя не нарушать церковного мира. Присутствовавший на переговорах императора с патриархом святой Феофилакт, обличая еретиков, предсказал Льву Армянину скорую гибель. За смелое пророчество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровиль (в Малой Азии). Здесь он томился тридцать лет до самой кончины, последовавшей около 845 года.

После восстановления иконопочитания в 847 году, при императрице святой Феодоре (842 - 855; + 867, память 11 февраля) и сыне ее Михаиле, святые мощи епископа Феофилакта были перенесены в Никомидию.

22 MARCA (kalendarz gregoriański) 09 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętych wielkich czterdziestu męczenników z Sebasty: Atanazego, Domecjana, Cyryla, Eutychiusza, Mikołaja, Aleksandra, Leoncjusza, Jana i pozostałych (około 320).

Święci wielcy męczennicy - czterdzieścioro z Sebasty (około 320).

Святые 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.

В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: "Претерпевший до конца, тот спасен будет".

На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из них, Кирион, сказал: "Император не давал тебе права налагать на нас оковы". Агриколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков.

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: "Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога". Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные".

На следующий день суд перед мучителем и допрос повторился, воины же остались непреклонны.

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: "И я - христианин!" - и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: "Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами".

Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

23 MARCA (kalendarz gregoriański) 10 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Kwadrata i pozostałych z nim (267 - 268).

Святой мученик Кодрат и иже с ним. Во время гонения на христиан (в III веке) одна благочестивая женщина по имени Руфина бежала из Коринфа в горы, спасаясь от преследований. Там она родила сына Кодрата и вскоре после родов скончалась. Промыслом Божиим младенец остался жить и был вскормлен чудесным образом: на него опускалось облако, питавшее его сладкой росой. Детство и юношеские годы святого Кодрата прошли в пустыне. Будучи уже взрослым, он однажды повстречал христиан, которые просветили его светом истинной веры. Кодрат выучился грамоте, а позже изучил врачебное искусство и достиг в нем больших успехов. Но более всего Кодрат любил пустынное безмолвие и большую часть времени проводил в горах, предаваясь молитве и Богомыслию. Прошло много лет. В пустыню к святому часто приходили его друзья и последователи, чтобы послушать его наставления. Среди них были Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и многие другие.

По приказу гонителя христиан нечестивого Декия (249 - 251) в Коринф прибыл военачальник Иасон. Святой Кодрат был схвачен вместе со своими друзьями и брошен в темницу. На допросах Иасон чаще всего обращался к Кодрату как старшему по возрасту. Святой мужественно защищал свою веру во Христа Спасителя. Тогда его стали истязать. Святой Кодрат, несмотря на нечеловеческие страдания, находил в себе силы поддерживать других, убеждая их не страшиться и твердо стоять за веру. Не добившись ни от кого отречения, Иасон приказал бросить мучеников на растерзание зверям. Звери же не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и волочили по городу, многие из толпы бросали в них камни. Наконец мучеников присудили к усечению мечом. На месте казни святые попросили себе немного времени для молитвы. а потом один за другим стали подходить к палачу, склоняя голову перед занесенным мечом.

Остальные ученики святого Кодрата также пострадали за Христа: Дионисий (другой) был заколот ножом; Викторин, Виктор и Никифор были заживо раздроблены в огромной каменной ступе; Клавдию отрубили руки и ноги; Диодор сам бросился в приготов ленный для него костер; Серафион был обезглавлен; Папия и Леонида утопили в море. Подражая мужчинам, на муки за Христа добровольно пошли и многие святые жены.

24 MARCA (kalendarz gregoriański) 11 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

W świętych ojca mnicha naszego Sofroniusza Mądrego, patriarchy Jerozolimskiego (638 - 644).

Śmierć w świętych ojca mnicha naszego Eutymiusza, arcybiskupa Nowogrodzkiego cudotwórcy (1458).

Cвв. Евфимий, сын новгородского священника, с 15-летнего возраста иночествовал в Вяжищском монастыре. С 1429 г. - архиепископ новгородский. Особенно прославился усердным созиданием церквей. После его кончины (1458 г.) на его теле были обнаружены железные вериги, от которых многие болящие получали исцеление.

25 MARCA (kalendarz gregoriański) 12 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca naszego Teofana Wyznawcy, Sigriańskiego (818).

W świętych ojca mnicha naszego Grzegorza Dialoga, papieża Rzymskiego, który stworzył Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów (604).

Преподобный Феофан Исповедник родился в Константинополе в благочестивой и знатной семье. Отец Феофана был в родстве с византийским императором Львом Исавром (717 - 741). Через три года после рождения Феофана отец его умер, оставив свою семью на попечение самого императора. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва Хазара (775 - 780). Положение обязывало его вступить в брак. По согласию с невестой Феофан сохранил целомудрие, ибо в душе его зрело желание принять иноческий образ. Посетив однажды с супругой монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), Феофан встретил прозорливого старца Григория Стратигия, который предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца. Через некоторое время супруга Феофана была пострижена в монахини в одном из монастырей Вифинии, а Феофан принял иноческий постриг от старца Григория. По благословению старца Феофан устроил монастырь на острове Калоним в Мраморном море и затворился в келлии, занимаясь переписыванием книг. В этом занятии Феофан достиг высокого мастерства. Затем преподобный Феофан основал еще один монастырь в Сигрианской области, в месте, называемом "Великое Село", и стал его игуменом. Преподобный сам принимал участие во всех монастырских работах и для всех был примером трудолюбия и подвига. Он был удостоен от Господа дара чудотворения: исцелял болезни, изгонял бесов. В 787 году в Никее собрался VII Вселенский Собор, который осудил ересь иконоборчества. На Собор был вызван и преподобный Феофан. Он прибыл в заплатанном рубище, но просиял Богодухновенной мудростью в утверждении догматов истинного Православия.

В возрасте 50 лет Преподобный тяжело заболел и до самой кончины жестоко страдал. Находясь на смертном одре, преподобный непрестанно трудился: он писал "Хронографию" - историю Христианской Церкви с 285 по 813 год. Этот труд до сих пор является ценным источником по истории Церкви.

По воцарении императора Льва Армянина (813 - 820), когда святой был уже глубоким старцем, возобновилось иконоборчество. Святого Феофана принуждали принять ересь, но он твердо воспротивился этому и был заключен в темницу. Его обитель "Великое Село" была сожжена. Пробыв в темнице 23 дня, Преподобный исповедник скончался (+ 818). После смерти нечестивого императора Льва Армянина обитель "Великое Село" была восстановлена, и туда перенесены были святые мощи исповедника.

26 MARCA (kalendarz gregoriański) 13 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Przeniesienie relikwii w świętych ojca mnicha naszego Nicefora, patriarchy Cargrodu / Konstantynopola (846).

Святитель Никифор был сановником при дворе императрицы Ирины (797 - 802). Приняв монашество, он прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол. Святитель был ревностным защитником иконопочитания и с воцарением императора-иконоборца Льва Армянина (813 - 820) в 815 году был сослан на остров Проконнис, где скончался в 828 году.

В 846 году святые мощи Патриарха Никифора были обретены нетленными и благоухающими. Их перенесли из Проконниса в Константинополь и положили на один день в храме святой Софии, а затем перенесли в храм святых Апостолов. Рука святителя хранится в Хилендарском монастыре на Афоне.

Святитель оставил после себя три сочинения, направленные против иконоборцев. Память святителя празднуется также 2 июня.

27 MARCA (kalendarz gregoriański) 14 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Benedykta (543).

Przeniesienie relikwii w świętych ojca mnicha naszego Nicefora, patriarchy Cargrodu / Konstantynopola (846).

Благословенный по имени (1) святой Венедикт был благословенным и по благодати Божьей. По уму своему с самых ранних лет Венедикт был уже как бы старец, а по своей нравственной жизни он с юных лет походил на мужа, исполненного совершенства. Он не подчинил своей души желаниям плотским и мирским, но уже во времена своей цветущей юности, когда свободно мог наслаждаться всеми прелестями мира, он счел все это за траву, иссохшую вместе с своими цветами.

Святой Венедикт был родом из города Нурсии (2), а светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но видя в этих языческих школах множество развращенных, - как они живут по своим страстным похотям, - он удалился оттуда боясь, как бы из-за малого книжного обучения не погубить великого разума своей души и, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. Итак он вышел из школ не наученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. Впрочем, в это время он оставил не одни языческие училища, но и большое богатство своих, тогда уже умерших, родителей, и стремился только к иноческому чину и пустыннической жизни. В пустыню за ним последовала некая честная старица, его бывшая кормилица, женщина очень любившая его за добродетельную жизнь. Когда они дошли до места, называемого Еффиди, Венедикт был удержан здесь своими знакомыми и жил здесь при церкви Святого Петра. Благочестивые люди этой местности, возлюбив блаженного юношу, относились к нему с большим почтением. Жившая с ним старица однажды выпросила у соседей ночвы (3), чтобы выполоть ими пшеницу и, положив их к себе на стол, куда-то ушла. Случайно эти ночвы упали со стола и разбились надвое. Вернувшись, она увидела их разбитыми, была очень опечалена этим и даже плакала, так как ночвы были чужими. Блаженный юноша, увидев, что старица плачет о разбитых ночвах, взял обе разбитые части и, уединившись, повергся на землю пред Богом. Он молился целый час и, когда встал с молитвы, нашел сосуд целым - незаметно даже было, что он прежде был разбит; взяв, он отдал его своей спутнице. Весть об этом чуде скоро распространилась у всех тамошних жителей. Они, взяв те ночвы, повесили их на стене церковной, у дверей, дабы их видели входящие в храм, - во славу Бога, в похвалу же исполненному столь великой благодати Божией, богоугодному юноше Венедикту. Но святой, не вынося почести человеческой и славы, тайно от всех ушел оттуда и, оставив свою питательницу, удалился в пустыню. Когда он пришел на место, называемое Дол (4), находящееся от Рима на сорок поприщ, то по Божию смотрению его встретил здесь некий инок, по имени Роман: он шел из близлежащего монастыря, которым правил игумен Феодот. Севши с этим иноком, они стали беседовать о спасении души. Здесь блаженный Венедикт открыл ему свою мысль и желание сердца и нашел в нем споспешника своему намерению. Роман в пустыне облек блаженного Венедикта в иноческий чин, и найдя в одной глубокой дебри на месте весьма неприступном пещеру, поселил его там, пищу же приносил ему он из монастыря. Инок Роман три года не говорил никому о святом Венедикте, но, тайно беря во время трапезы немного хлеба, относил его, в определенные на это дни, в пещеру. Но так как к этой пещере вход с горы был неудобен и чтобы попасть в него, нужно было обходить далеко гору, то он с этой высокой горы протянул длинную веревку и по ней спускал блаженному Венедикту хлеб; к концу же веревки был привязан небольшой колокольчик, дабы святой Венедикт мог слышать, когда ему спускают хлеб. Диавол же, ненавидящий Божиих рабов, задумал воспрепятствовать доброму делу Романа, дабы, промучив святого Венедикта голодом, заставить его предаться малодушию. Однажды, когда по обычаю Роман спускал в пещеру с горы хлеб, бес бросил в колокольчик камень и разбил его, однако он этим ничего не достиг: ибо честный инок Роман не переставал служить святому Венедикту до того времени, пока Господь не восхотел его упокоить от сего богоугодного труда, а блаженного Венедикта - сего под спудом скрывавшегося светильника - явить миру на духовную пользу многих.

Спустя три года некоему пресвитеру, далеко от горы сей обитавшему, в то время, когда он на праздник Пасхи приготовлял себе обильные снеди, в видении явился Господь и сказал:

- Вот ты себе приготовляешь много брашна, а раб Мой Венедикт в некоей пещере

- при этом он назвал и то место

- ради любви ко Мне изнемогает от голода.

Тогда пресвитер, тотчас же собравшись и взяв с собою пищу, отправился отыскивать человека Божия. Переходя горные стремнины, потоки в долинах и пропасти, дошел наконец до указанной ему пещеры, где и нашел блаженного Венедикта. Целовав друг друга о Господе, они оба сели и стали питать свои души душеспасительными беседами. Потом пресвитер сказал святому:

- Отче, вкусим пищи, благодаря Бога, ибо сегодня пасха.

Человек Божий на это ответил ему:

- Да, сегодня для меня пасха, так как я сподобился увидеть тебя.

Преподобный не знал, что настал праздник пасхи, ибо далеко жил от людей, и никто не знал его, кроме инока Романа.

- Поистине, отче,

- сказал на это пресвитер,

- сегодня праздник воскресения Господня, и тебе не подобает поститься, ибо я на это к тебе и послан Господом, чтобы обоим нам ныне насытиться от даров Его.

Итак, благодаря Бога, оба они вкусили пищи, и пресвитер, утешившись духовным весельем, ушел к себе в монастырь, славя Бога, что сподобился видеть раба Божия. После этого вскоре пещеру преподобного открыли пастухи, и тогда уже о нем многие узнали. Народ стал стекаться к нему с жалобами на свои нужды, святой же отец утешал их духовною пищею.

Видя такую святую жизнь Венедикта, диавол, горя ненавистью, задумал воспрепятствовать спасению преподобного. Однажды он преобразился в одну красную птицу, называемую кос (5), и стал безбоязненно летать пред лицом его, так что эту птицу можно было взять рукою, если бы только святой Венедикт этого захотел, но он не обращал на нее внимания. Познав, что это вражие коварство, он оградил себя крестным знамением, и птица та исчезла. По исчезновении ее, тотчас же, по действу того же диавола, на святого напала такая брань плотской страсти, какой с ним никогда не было. Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным еще в юношеском возрасте, предстал пред его очами и в умерщвленном теле его возжег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавым помысел возвратиться в мир, но Божия благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терновника. Сняв с себя одежду, Венедикт нагим бросился в терние и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела, так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. Избавившись таким образом скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. С этого времени, укрепляемый благодатью Божию, святой Венедикт вел столь чистую жизнь, что уже блудный бес более не дерзал соблазнять его во всю его жизнь, как он после сам говорил своим ученикам, в назидание им.

Когда о преподобном уже повсюду разнесся слух, случилось, что в одном из монастырей той страны умер игумен. Тогда иноки того монастыря отправились к святому Венедикту и стали с усердием просить его быть их наставником и пастырем. Но он отказывался от начальствования над ними, считая себя грешным и недостойным сего; при этом Венедикт сказал им:

- Мои нравы не будут согласны с вашими.

Но убежденный их просьбами, он потом согласился и, не желая того, стал игуменом монастыря. Святой Венедикт с усердием правил монастырем. Строго соблюдая устав постнического жития, он никому не позволял жить по своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее: они смешали яд с вином и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Он же своей честною рукою сотворил над чашею крестное знамение, и сосуд силою святого креста тотчас же разбился, как бы от удара камнем. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста; тотчас он позвал к себе братию и без всякой злобы и даже с улыбкою на лице сказал им:

- О чада! Да помилует вас милосердый Господь. Зачем вы задумали сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же у вас оставаться не могу.

И преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один перед очами всевидца Бога. Но Господу, все устрояющему к лучшему, не угодно было, чтобы святой Венедикт путь своего спасения совершал в одиночестве: ему подобало и других наставлять ко спасению. И вот вместо малого словесного стада Господь дал ему большее и вместо одного оставленного монастыря вручил ему двенадцать монастырей. Ибо когда разнесся слух о равноангельном житии Венедикта, то к нему отовсюду стали стекаться верные: одни желали сподобиться его молитв и благословения, другим хотелось напитать свою душу его богодухновенными беседами, а иные желали при нем и поселиться. И многие в это время оставили мир и все мирское; они построили себе около его пещеры небольшие келии и стали жить, снискивая себе пищу от труда рук своих. Чрез несколько лет число братии святого Венедикта так умножилось, что та пустынная дебрь уж не могла всех и вмещать. Тогда святой разделил всех иноков на двенадцать частей, и каждая часть стала жить в отдельном монастыре; при этом святой каждому монастырю дал из своих опытных учеников по игумену, а новоначальных братии, ради назидания, оставил при себе.

К преподобному Венедикту приходили и некоторые из славных римских граждан и, отдавая сыновей своих на служение Богу, для духовного воспитания и назидания поручали их преподобному. Таков был Евтихий, муж знаменитого рода; он привел святому своего сына, отрока Мавра, и поручил его преподобному на служение Богу; также патриций Тертуллий, посвящая Богу своего малолетнего сына Плакиду, отдал его в отеческие руки Венедикта. Мавр служил святому, помогая ему в его трудах, а отрок Плакида воспитывался, услаждаясь более его духовною пищею, нежели телесною.

В одном из монастырей преподобного Венедикта был некий нерадивый брат; во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, и хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Венедикт призвал к себе сего инока и, наставив его душеполезною беседою, отпустил домой, но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, влек его вон из церкви. Преподобный сказал окружавшим его:

- Видите ли, кто влечет того брата вон из церкви!

Они же сказали:

- Нет, отче.

После этого святой Венедикт помолился Господу, чтобы Он открыл их душевные очи, и на другой день некоторые из них увидели небольшого эфиопа, который влек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят. По отпусте церковной службы преподобный отец, ради спасения того брата, пременив свой мягкий нрав на грозный, уже не словами только, но и жезлом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него беса, который, как бы сам принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку, и он с тех пор совершенно исправился.

Один монастырь, стоявший на высокой горе, не имел около себя воды, так что за ней нужно было ходить в глубокий овраг; таким образом на гору, в монастырь, вода приносилась с большим трудом. Иноки того монастыря, придя однажды к преподобному отцу, молили его, чтобы он перенес монастырь в другое место, где бы можно было доставать воду без труда. Святой же Венедикт, повелев им немного подождать, сам ночью с малым отроком Плакидою отправился на ту гору и, преклонив колена и помолившись Богу, извел из горы источник воды, как некогда Моисей жаждущему в пустыне Израилю (Исх.17:1-7). И этого источника было не только достаточно для монастырских нужд, но он довольно порядочным потоком стал стекать и с горы.

В другом его монастыре случилось следующее: в то время, когда один брат на берегу реки копал в саду мотыгою (6), железо с рукоятки упало в воду, и брат тот сильно опечалился: железной части мотыки никак нельзя было достать из воды, так как река была и глубока, и быстра. В это время преподобный Венедикт случайно пришел в тот сад и, увидев опечаленного брата, сотворил чудо, подобное чуду пророка Елисея (4Цар.6:6): именно, он взял деревянную рукоять мотыки и положил ее на реку, на то место, где упало железо, и тотчас же оно само поднялось со дна и устроилось к рукояти. И преподобный отдал брату мотыку цельною, говоря:

- Трудись и не печалься.

Однажды преподобный сидел в келии своей, а отрок Плакида, взяв водонос, пошел к реке за водою, но, почерпая ее с берега, он вместе с водоносом упал в реку, на самое быстрое место, и далеко был отнесен водою. Преподобный, прозрев это своими духовными очами, воззвал служившему ему ученику Мавру:

- Беги, беги: Плакида упал в реку и уже далеко отнесен быстрым течением.

Тогда Мавр отправился к реке и, увидев утопавшего вдали от берега Плакиду, побежал по реке, как по сухому месту: он даже и не заметил, что бежит по воде, но думал, что он на суше. В ужасе он пришел с Плакидою и рассказал обо всем преподобному отцу. Святой же Венедикт чудо сие приписал не своим молитвам, но силе безусловного повиновения Мавра; Мавр же думал, что это чудо совершено по молитвам преподобного.

Но Плакида сказал:

- Я видел над главою моею мантию преподобного и казалось мне, что ты сам, отче, взял меня за волосы и извлек на сушу, на берегу же я увидел Мавра.

В это же время, когда Господь прославил преподобного Венедикта столь великою силою чудотворения и к нему со всех сторон стал стекаться народ, некий, живший в той местности пресвитер, по имени Флорентий, по наущению беса, возненавидел святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, какое к нему все питали. Но он ничего этим не достиг: никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот нечестивец решил отравить святого; приготовив просфору со смертоносным ядом, он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просфора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал, к келии его из близ находившегося леса прилетал ворон и кормился здесь нарочно приготовленною для него пищею. Преподобный Венедикт, взяв отравленную просфору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее пред вороном и сказал:

- Во имя Исуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто - ни человек, ни птица.

Ворон, открыв свой клюв и каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного, но не может, благодаря находящемуся в просфоре вредоносному диавольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице:

- Возьми, возьми, не бойся, - ты не отравишься этим хлебом; итак неси его в непроходную пустыню.

И ворон, исполняя приказанное ему, с великим страхом взяв клювом смертоносную ту просфору, улетел; возвратившись чрез три часа, он стал питаться из рук преподобного обычною для него пищею. Незлобивый же Венедикт, видя злобу и вражду на него Флорентия, молился больше о нем, чем о себе, - да не поставит ему сего Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитер нисколько не исправлялся: он задумал даже еще худшее.

Не имея возможности умертвить тела святого Венедикта, он задумал своим сатанистским коварством убить души учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его; и вот Флорентий подкупил семь красивых молодых девиц и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали пред теми юными иноками и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны он оставлял место из-за злобы Флорентия, а с другой - и юных отводил от соблазна. Призвав братию и игуменов своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех воле Божьей, а сам, смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда со своими юнейшими учениками. Пресвитер же Флорентий, узнав об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался. Но, Бог отмщений, Господь, мстя за раба Своего, погубил того лукавого пресвитера неожиданною смертью. Когда однажды он сидел у себя дома и веселился, горница, в которой он был, упала и ненавистник был раздавлен стенами. Из домашних же его никто не пострадал, и только он один так умер.

Об этом тотчас же было известно в монастырях Венедикта, и оставленный в монастыре, возлюбленный ученик святого, блаженный Мавр, ни мало не медля, послал за преподобным Венедиктом. Он писал ему: "Вернись, отче: пресвитер, гневавшийся на тебя напрасно, умер злою смертью".

Преподобный, услышав о такой смерти Флорентия, исполнился великой печали и долго о нем плакал; на Мавра же, ученика своего, он разгневался, что тот порадовался смерти Флорентия и наложил на него покаяние; сам же он не захотел вернуться к месту своих прежних подвигов, но переселился на другое место. Однако, переменив жилище, святой не расстался со своим прежним врагом, ибо изобретатель всего злого диавол начал с ним более ожесточенную брань; но сколько он против него ни боролся, угодник Божий, помощью Божьей, остался непобедим

Преподобный Венедикт, уйдя с места своих первых подвигов, отправился в Кампанийскую страну, к городу, называемому Касин (7). Здесь на одной высокой горе он нашел идольский храм, в честь бога Аполлона; вокруг же храма стояла роща. Святой Венедикт идола тотчас же разбил, храм разорил, а рощу срубил и сжег. Спустя немного времени на этом месте он воздвиг церковь во имя святого Иоанна Крестителя, устроил обитель и собрал еще большую братию (8). В той местности было много язычников, и святой Венедикт, сильный делом и словом, утверждая свою святую проповедь чудесами, многих обратил во Христу. Бесы, не вынося пришествия Венедикта в ту местность и не терпя разорения своих капищ, стали явно нападать на него. Как бы дыша пламенем ярости, они по-римски взывали к нему:

- Бенедикт, Бенедикт!

Когда же святой ничего им на это не ответил, они закричали:

- Ты не Бенедикт, а Маледикт, Маледикт!

- Ты проклят, проклят, а не благословен! Что тебе до нас! И зачем ты нас гонишь?

Благословенный же Венедикт молитвою и крестным знамением отгонял их от себя, как прах ветром. Когда строилась обитель, и братия, трудящиеся в построении здания, возводили колокольню, - в это время святой, молясь однажды в уединенной келии своей, увидел идущего беса.

- Куда идешь, враг? - спросил его преподобный Венедикт.

- Иду к трудящимся инокам.

Святой тотчас же послал возвестить братии, дабы они всячески остерегались от какой-нибудь нечаянной вражеской напасти, так как сейчас пошел к ним бес. Посланный еще только говорил к братии, как внезапно упала строящаяся стена и убила одного юного отрока, и все иноки были весьма опечалены: они скорбели не от того, что упала стена, но от того, что скончался брат их. Придя к святому, они возвестили ему об этом со слезами. Он повелел принести мертвого юношу к себе, но его нельзя было принести на руках, так как каменная стена не только тело его, но даже и кости раздробила. Братия положили его на вретищи и принесли в келию преподобного отца своего. Святой Венедикт, приказав положить его на той рогоже, на коей имел обыкновение молиться, и всем уйти из келии, остался один и своею усердною молитвою к Богу воскресил мертвого юношу и в тот же день, вполне здоровым, как бы восставшим от сна, отослал его на прежнюю работу к инокам. В обители Венедикта было установлено самим преподобным, чтобы посылаемые на работу братия ни пищи, ни питья не кушали, пока не возвратятся в монастырь, и это правило ненарушимо было сохраняемо. Однажды некоторым посланным на работу братьям пришлось немного опоздать, так как путь был очень велик. Голодные, на пути они зашли в дом одной благочестивой и добродетельной девицы, у которой и подкрепили себя пищею и питьем; уже поздно пришли они за благословением к своему преподобному отцу. Он спросил их:

- Где же вы ели?

- Нигде не ели, отче!

- ответили они. Святой тогда сказал им:

- Зачем вы лжете? Разве вы не подкрепили себя пищею у такой-то благолюбивой девицы? Не то ли и то ли вы ели? И не столько ли чаш выпили?

Услышав это, братия впали в ужас, что их прозорливый отец знает все, так далеко от него соделанное; падши к ногам его и рассказав ему всю правду, они стали просить у него прощения. Также и другого брата, тайно евшего в пути, обличил святой Венедикт. Видел он своими прозорливыми очами многое и другое, что делалось втайне, и потому каждый боялся сделать или сказать неразумно что-нибудь где-нибудь: каждый знал, что духом своим их отец всюду с ним, что он слышит и видит все его слова и дела и согрешающих обличает.

Тотелла, царь Готский, обладавший в то время Кампанийскою областью, узнав о прозорливсти преподобного Венедикта, задумал посетить его. Но он сначала пошел не сам, но послал, под видом себя, некоего своего сановника, по имени Рига. Этим он хотел проверить прозорливость преподобного: узнает ли он, что не сам царь к нему пришел. И лишь только Рига, как бы действительно царь, окруженный боярами и воинами, приближался к святому Венедикту, преподобный, увидев его издали, воззвал к нему:

- С ними, чадо, сии царские одежды, в которые ты облекся: ведь они не твои, но пославшего тебя ко мне.

Рига, устрашенный этим обличением, поклонился святому и тотчас же возвратился обратно. После этого со смирением и с поклонами к прозорливцу Божию пришел сам царь Тотелла; преподобный Венедикт стал обличать его и укорять за его жестокость и злые дела и произнес ему пророческие слова. Преподобный сказал царю:

- По Божию попущению ты возьмешь Рим, перейдешь море, но в десятый год своего царствования ты умрешь.

И это пророчество преподобного отца в свое время сбылось. Кроме дара пророчества святой Венедикт обладал и данной ему от Бога властью над бесами. Некий клирик Аквинийской церкви (9), мучимый бесом, по совету своего епископа Констанция отправился по святым местам, к мощам мучеников, но святые мученики ему, как недостойному, не подали исцеления. Тогда он приведен был к угоднику Божию Венедикту и, по молитвам его, тотчас же получил исцеление; изгнав из клирика беса, святой дал ему такую заповедь:

- Мяса не ешь, не дерзай вступать и в священнический чин: ибо в тот день, когда ты решишься принять сан священства, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса.

Исцеливший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди святого отца: он не ел мяса и не дерзал принимать сана священства. Но спустя много лет клирик сей, видя, как после умерших пресвитеров на их место вступали гораздо моложе его, счел это за бесчестие для себя и стал искать священнического сана. И когда он был возведен во священника, то в тот же день, по Божию попущению, на него напал лютый бес и, беспощадно терзая сего клирика, умертвил его. Так исполнилось пророческое слово преподобного отца Венедикта.

Некий благородный муж, по имени Феопров, почитаемый всеми гражданин города Касина, богомудрым наставлением святого Венедикта был обращен от идолопоклонства к истинной вере и, благодаря своей добродетельной жизни, пользовался у своего духовного отца и учителя большим расположением и любовью. Однажды Феопров вошел в келию преподобного Венедикта и нашел своего духовного отца горько плачущим и рыдающим. Долгое время стоя и смотря на его неудержные слезы, он был в недоумении, ибо увидал его плачущим не во время молитвы (а в то время преподобный всегда плакал): в настоящую же минуту Венедикт не только проливал слезы, но и с великою скорбью испускал плачевные рыдания и стенания.

Удивленный Феопров спросил о причине плача его, и святой, едва удерживаясь от слез и рыданий, сказал:

- Видишь ли ты сей монастырь, который я с помощью Божьей создал, и все, что я здесь устроил для братии? Все это, по суду всесильного Господа, будет предано язычникам на разорение. И я лишь только умолил Бога, чтобы Он сохранил жизнь братии моей, живущей здесь в монастыре.

Сие пророчество преподобного Венедикта исполнилось после преставления его. Однажды ночью, когда все братия почивали, лонгобарды (10) внезапно напали на монастырь. Но они не пленили ни одного из братии: охраняемые молитвами своего преподобного отца, все иноки скрылись невредимыми. Лонгобарды же, опустошив монастырь, сильно разорили его; при жизни же святого Венедикта обитель сия, охраняемая Господом, пользовалась полным довольством. Один благочестивый человек послал к преподобному Венедикту два сосуда вина. Посланный раб утаил себе один из этих сосудов и спрятал его где-то на пути, а другой принес преподобному отцу. Но прозорливец, отпуская раба, сказал ему:

- Смотри, чадо, не пей от того сосуда, который скрыл ты на пути, но вылей его, и ты увидишь, что в нем находится.

Пристыженный обличением святого, раб тот поклонился преподобному и ушел. Подойдя же к спрятанному сосуду, он надумал испытать, правду ли ему сказал святой, и наклонил сосуд, чтобы вылить вино, и вот вместе с вином из него выползли и змеи. Сильно убоявшись сего, раб тот покаялся в соделанном им грехе.

Недалеко от обители преподобного находилось некое селение; жители его прежде пребывали в идолопоклонстве, с пришествием же в эту страну святого Венедикта, они, по старанию его, все обратились в христианство. В этом селении был устроен женский монастырь. Сюда для наставления инокинь словом Божьим, преподобный Венедикт имел обычай посылать искусных и опытных братии. Однажды для такого назидания послан был инокиням один из братии. По исполнении своего долга, когда он возвращался уже в свой монастырь, на дороге некоторые из инокинь упросили его взять несколько полотенец. Инок тот, взяв полотенца, положил их за пазуху. Возвратившись, он пришел к преподобному Венедикту; святой грозно посмотрел на него и потом с гневом сказал:

- Брат, зачем беззаконие вошло в сердце твое?

Инок же, ужаснувшись и забыв от страха скрытые за пазухой полотенца, не понял, о чем ему говорит преподобный отец.

Но святой снова сказал:

- Разве я не был там при тебе, когда ты брал полотенца от инокинь и спрятал их за пазуху?

Услышав это, инок пал к ногам святого и стал просить прощения у него в своем согрешении.

Однажды, когда преподобный, по обычаю своему вечером, обедал, и было уже довольно поздно, то пред трапезою его стоял один юный инок и, держа в руках свечу, светил ему; этот инок был сын одного богатого властелина, - и вот он с гордостью на уме так начал сам про себя думать:

- И кто сей, пред кем я теперь стою и, держа свечу, как раб ему служу? И зачем я работаю на этого незнатного старца?

Когда юный инок так рассуждал в сердце своем, то этот его горделивый помысел не утаился от прозорливого отца; он тотчас же отечески обличил его и при этом кротко заметил:

- Чадо, назнаменай сердце свое крестным знамением, и зачем столь горделивые помыслы гнездятся в тебе? Будь внимателен к себе.

Призвав затем другого послушника, он повелел взять из рук его свечу. Согрешивший же инок со слезами на глазах вышел из келии. И когда братия стали спрашивать инока, почему его отослал преподобный отец, то он исповедал им свои горделивые помыслы. И все дивились прозорливству святого Венедикта, что от него не утаиваются даже и сердечные помыслы.

Однажды в стране Кампанийской (11) случился голод и в обители преподобного осталось не более пяти хлебов, так что для множества братии сей обители не достало бы даже и на одну трапезу. Когда в монастыре все братия скорбели и недоумевали, откуда взять на время голода хлеба для пропитания, святой сказал им:

- Зачем вы, маловеры, из-за недостатка в хлебе так опечалены? Разве вы не надеетесь на Бога, который не оставляет никого, кто верно служит Ему? И разве вы не помните евангельских слов нашего Спасителя: "Ищите прежде царства Божия, и это все приложится вам; ибо знает Отец ваш небесный, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения" (Мф.6:8,33). Итак, не унывайте. Сегодня у вас оскудение, а завтра вы будете иметь в изобилии все необходимое.

И вот наутро, по Божьему смотрению, пред вратами обители в мешках нашли двести мер муки, и никто не мог сказать, откуда и кто принес такое множество хлеба. Тогда все решили, что это Сам Господь, по молитвам преподобного отца их, невидимо послал им эту муку.

Некий боголюбивый муж просил преподобного, чтобы он дал благословение выстроить на селе сего боголюбца монастырь; это селение находилось недалеко от города Теракинийского (12). Преподобный послал в село это некоторых из учеников своих, кои были довольно искусными строителями, и велел им очистить место и приготовить все необходимое для построения монастыря.

"Я же,

- сказал им святой,

- приду к вам в такой-то день,

- (и при этом он назвал этот день),

- и покажу вам, на каком именно месте строить каждое здание".

Строители отправились и, приготовив все, стали ждать прихода преподобного их отца. Когда наступил назначенный день, рано утром, когда строители еще спали, им во сне явился святой Венедикт и указал те места, где они должны были построить и церковь, и трапезу, и больницу, и келии, и все остальные монастырские здания. Проснувшись, они рассказали друг другу свое сновидение и, подивившись, что видели во сне одно и то же, стали ожидать преподобного Венедикта. Но святой не пришел ни в тот день, ни в следующий, и строители, явившись к нему опечаленными, сказали:

- Преподобный отец! Мы ожидали прихода твоего, как обещал, дабы показать нам место для монастырских зданий, и почему же ты не пришел?

Венедикт на это ответил:

- Что вы говорите, братия, - разве я к вам не приходил?

Но строители отказывались от этого и говорили:

- Нет, отче, не приходил.

Тогда преподобный сказал:

- Разве вы забыли, что я приходил к вам, когда вы еще спали и указал рукою все те места, на которых вы должны строить каждое здание? Итак, идите и стройте здания на тех местах, на которых я вам повелел в сонном видении.

И они, поклонившись святому, ушли и исполнили все им повеленное.

В той же стране жили две девицы знатного рода. Они дали обет соблюсти свое девство и жили, проводя время в посте; но, проводя жизнь свою в чистоте, они имели необузданный язык и часто осуждали, злословили и укоряли других. Узнав об этом, преподобный Венедикт повелел сказать им:

- Исправьте язык ваш, а иначе я вас отлучу от Божественного причащения.

Но они не оставили своего безумия и даже ничего не ответили на отеческое наставление преподобного; спустя несколько дней, девицы сии обе умерли в чистом девстве своем и вместе были погребены в церкви. Когда же совершалась Божественная литургия и диакон, возглашая оглашенным, - кои не могли причащаться, - повелевал выйти из церкви, тогда некоторые видели, как обе эти девицы вышли из гробов своих и из церкви (13) ибо не могли оставаться здесь во время святой литургии; и это происходило во время каждой Божественной литургии. Когда об этом узнал святой Венедикт, он сжалился над ними; взяв просфору, он велел отнести в церковь и принести ее во святую жертву о душах тех девиц. И по принесении сей святой жертвы, никто не видал, чтобы они выходили когда-либо из церкви, и все уверовали, что сим святым Таинством и молитвами преподобного эти девицы получили прощение от Господа.

Один юный инок в монастыре святого Венедикта отличался чрезмерной любовью к родителям и часто, без благословения преподобного, ходил к ним в дом. Однажды он ушел из монастыря, по своему обыкновению тайно, и лишь только вошел в дом родителей, как упал мертвым. Узнав об этом, иноки взяли тело его и предали обычному погребению. Но утром они нашли тело его изверженным из гроба; тогда его снова погребли и наутро также нашли изверженным из земли. После этого родители умершего инока с рыданием припали к ногам преподобного Венедикта и просили его, дабы он обитавшею в нем благодатью Божьей помиловал их сына, который умер с таким грехом, и повелел бы земле удержать тело его. Преподобный, видя их опечаленное сердце, взял небольшую частицу от Пречистых Тайн и велел положить ее с благоговением на перси умершего и потом уже похоронить. После этого тело осталось во гробе и более уже не извергалось землей.

Преподобный был ко всем весьма милостив, милосерд, нищелюбив и щедр. Все, что посылал Бог его обители, он раздавал нищим и вообще нуждающимся, сам же и братия его пребывали в нищете. Однажды некий муж, действительно обнищавший, был преследуем своим заимодавцем, которому был должен двадцать златиц (14). Тогда он пришел к святому Венедикту и со слезами стал молить его дать двенадцать златиц, чтобы заплатить долг, так как заимодавец с угрозою требовал их от него. Преподобный, не имея тогда ни одного пенязя (15), сказал тому человеку:

- Прости нас брат: я не имею теперь того, чего ты просишь, но приди дня через два.

Эти два дня святой Венедикт проводил в обычных молитвах и просил у Бога, дабы Он освободил должника от его долга. На третий день снова пришел тот обедневший человек и, кланяясь угоднику Божию, просил у него обещанного выкупа. В это время в монастыре был сосуд, наполненный сочивом; и вот внезапно, по молитве святого, наверху сочива (16) оказались тринадцать златиц. Взяв их, милостивый отец все их отдал бедствующему человеку, говоря:

- Иди, чадо, и двенадцать из них отдай заимодавцу, а оставшийся возьми себе на свои нужды.

Однажды человек Божий вместе с братиею пошел на село работать в саду; на дороге им встретился один земледелец, который нес на руках своего умершего маленького сына; обливаясь слезами, он пришел в монастырь и там стал искать преподобного отца Венедикта; ему сказали, что святой работает на селе с братиею и что он там замедлит. Тогда человек тот оставил своего умершего сына пред монастырскими вратами, сам пошел к преподобному и встретил его уже возвращающимся в монастырь. При этом он так стал взывать к нему:

- Дай мне, отче, сына моего, дай мне сына!

Человек Божий, удивившись, сказал ему:

- Разве я брал твоего сына?

Опечаленный отец сказал:

- Умер сын мой, но ты поди и воскреси его.

Услышав это, преподобный отец очень опечалился и сказал братии:

- Бежим, братия, бежим, ибо воскрешать мертвых не наше дело, но святых апостолов.

Человек же тот, объятый невыразимым сердечным горем, клялся святому, что не оставит его, пока он не воскресит его сына. Тогда преподобный, подойдя вместе с братией к телу умершего отрока, преклонил колена и воззвал в молитве Богу:

- Господи! Призри не на меня грешного, но на веру сего человека, молящегося тебе о воскрешении сына, и отдай душу телу сему.

Еще не успел святой кончить свою молитву, как тело умершего начало проявлять в себе жизнь, руками ощупывая и двигаясь всем телом. Святой же, взяв отрока за руку, поднял его живым и здоровым и передал его отцу его. И все прославляли Бога, видя столь преславное чудо. Много и иного чудесного сделал преподобный Венедикт, о чем пространно писано у святого Григория Двоеслова, папы Римского, во 2-й книге его писаний (17) для нашего же назидания достаточно и сего краткого повествования, взятого из той же книги. Теперь же перейдем к последующему повествованию из жития преподобного Венедикта.

У преподобного Венедикта была родная сестра по имени Схоластика. С детства посвященная родителями Богу, она проводила жизнь девственную и постническую и была тем угодна Господу. Она имела обыкновение один раз в год приходить к брату своему, сему угоднику Божьему. Венедикт принимал ее не в самом монастыре, но в одном, недалеко отстоявшем, монастырском помещении; выходя туда к ней, преподобный вел здесь с ней душеполезные беседы. В последний год жизни блаженной Схоластики, когда она по обычаю пришла к своему святому брату, Венедикт пришел к ней вместе с некоторыми учениками своими и весь тот день провел с нею в святых беседах и богодухновенных поучениях. Вечером, когда уже настала ночная темнота, была уготована трапеза, но они, и вкушая пищу, не оставляли богодухновенных бесед, и так провели немалую часть ночи. Святая дева сказала преподобному:

- Молю тебя, брат мой, не оставляй меня всю эту ночь, дабы нам до утра побеседовать о небесной радости и присносущной жизни.

На это святой ответил:

- Что ты говоришь? Разве мне всю ночь оставаться вне келии?

В это время воздух был так чист и ясен, что незаметно было даже и следа какого-нибудь дождевого облака. Святая, видя, что брат не хочет послушаться ее, сложив руки и положив на них свою голову, в тайне сердца своего, со слезами, принесла молитву всесильному Богу. И лишь только, после молитвы, подняла свою голову, внезапно послышался страшный гром с блистаниями молний и таким сильным дождем, что ни святому Венедикту, ни пришедшим с ним братьям не только нельзя было идти домой, но даже и невозможно было приотворить дверей. (Так сильна была пред Богом молитва святой девы). Увидев, что Схоластика своею молитвою свела на землю такой внезапный дождь, преподобный сказал ей:

- Что ты сделала со мною, сестра?

- Я просила тебя, брат, остаться,

- ответила она,

- но ты не захотел послушаться меня, и вот я помолилась Господу моему, и Он тотчас же услышал меня; теперь, если хочешь, можешь оставить меня и идти в монастырь.

Итак, святой Венедикт, и не желая того, оставался у ней всю ночь без сна, беседуя с сестрою о вечной жизни. Утром же, простившись, они разошлись. Чрез три дня после сего преподобный, стоя на молитве, возвел глаза свои в небу и увидал душу своей святой сестры, поднимающуюся к небу в великой светлости и принимаемую со славою в небесные селения. Узнав из этого видения о кончине своей сестры, Венедикт исполнился великого веселья, радуясь, что душа ее сподобилась такой славы и, возблагодарив Господа, передал братьям о преставлении. Он велел перенести тело ее в свой монастырь благоговейно, как многоценное сокровище, положил его во гроб, который приготовил для самого себя.

Скоро преподобного пришел посетить диакон Серванд; муж исполненный небесной благодати, он был игуменом одного монастыря в Кампании, выстроенного патрикием Ливерием; они проводили время в душеспасительной беседе о пресладкой пище небесного царства; ее на земле они хотя и не могли еще вполне вкусить, однако своим устремленным к Богу умом уже отчасти вкушали ее; когда настало время вкушать телесную пищу, они стали принимать ее с воздыханиями, помня о пище нетленной. Во время же ночного покоя преподобный отец пошел в свою келию, а гость его, святой дьякон Серванд, отведен был в соседнюю с преподобным келию. Святой Венедикт, почив немного с вечера, около полуночи встал на молитву и, молясь около окна, внезапно увидел великий свет, исходящий с неба, так что самая ночь стала более светлою, нежели день; но всего чудеснее было то, что блаженному Венедикту - как он сам потом рассказывал - казалось, что он видит всю вселенную, как будто она вся находилась под одним солнечным лучом. Со вниманием взирая на этот свет, преподобный увидел душу блаженного Германа, епископа Капуанского, в огненном круге возносимую на небо. Тогда преподобный Венедикт, желая, чтобы гость его Серванд был свидетелем сего страшного видения, громким голосом назвал его два или три раза по имени. Серванд, удивясь, что святой зовет его в такое необычное время, испугался и поспешно вошел в келию Венедикта и увидел сей небесный свет, но не весь уже, а лишь только небольшую часть; а обо всем прочем рассказал ему сам святой отец. Тогда святой Венедикт тотчас же послал в город Касин, к любимому своему ученику гражданину Феопрову с просьбою: послать скорее в Капую (18) и узнать о святом епископе Германе. И вот оттуда пришло известие, что он преставился. Когда Венедикт узнал о самом времени кончины святого епископа Германа, то оказалось, что он скончался в тот самый час, в который Венедикт видел душу его, возносимую Ангелами на небо в огненном круге.

После этого скоро настало время и преподобному Венедикту отлучиться от тела и отойти к Господу. Узнав за шесть дней час своей кончины, он велел открыть приготовленный им для себя гроб и, разболевшись, лег на свой одр. Но он и тогда не переставал поучать братию и даже написал для них правила иноческого чина. В самый день своей кончины он повелел отнести себя в церковь Иоанна Крестителя, которую, как сказано было выше, воздвиг на разоренном капище Аполлона. Причастившись здесь Божественных Тайн, святой Венедикт воздвиг свои руки к Богу, и с молитвою на устах разлучившись от тела, отошел к Господу в пресветлые небесные селения, кои удостоился видеть еще на земле.

В тот час, когда святой Венедикт разрешался от телесных уз, два инока, один на пути, посланный на какую-то службу, а другой в своем монастыре во время молитвы в келии своей, удостоились одного и того же видения: они видели путь, ведущий от земли на небо; он весь был устлан драгоценнейшими ризами, по сторонам же того пути стояло множество пресветлых свечей. Выше же этого пути они увидели некоего светоносного мужа, красота которого была неизреченна, и услышали они голос Его, что сей путь уготован для возлюбленного Богом Венедикта и что по нему в этот час он должен взойти на небо. Такого видения оба брата удостоились, находясь друг от друга на большом расстоянии, хотя самих себя они видели в это время стоящими вместе. Придя на погребение своего святого отца, они рассказали об этом всей собравшейся братии. Тогда сошлись сюда иноки из всех обителей преподобного Венедикта, и все они со слезами на глазах совершили его честное погребение.

Святое тело преподобного Венедикта положили в созданной им церкви Иоанна Крестителя, славя Отца и Сына и Святого Духа, Единого в Троице Бога, от всей твари славимого во веки. Аминь (19).

________________________________________________________________________

1 Венедикт (или по римскому произношению Бенедикт - Benedictus) - в переводе значит благословенный.

2 Нурсия - небольшой город в Умбрии (в Италии).

3 Нощвы или ночвы (также нощвица) - лоток или сосуд, подобный лотку, употребляемый для очищения жита и прочих земледельческих потребностей.

4 Дол (т.е. приозерное место); в этой пустынной местности (в окрестностях современного Субиако) прежде находились виллы императоров Клавдия и Нерона.

5 Кос - (лат. merula) - дрозд.

6 Мотыка - заступ, лопата.

7 Город Касин (Casinum) находится на левом берегу реки Лирис, при подошве горы Кассино (в древней Кампании - к северо-востоку от города Неаполя).

8 Теперь здесь находится знаменитый монастырь Монте-Кассино. Он долгое время служил центром научного и богословского образования и местом паломничества для всего западно-христианского мира. Монастырь был разрушен лонгобардами; монахи его большею частью удалились в Рим, где, близ Квиринала, основали новый монастырь. В 720 году папа Григорий II возобновил Монте-Кассино; следовавшие за ним папы дали ему многие привилегии. Сарацины в 884 году снова разрушили его, но позже он был восстановлен; в 1340 году монастырь был еще раз разрушен землетрясением и восстановлен папою Юлием II, который приписал его к конгрегации св. Юстины. При монастыре находится обширная библиотека, прекрасные картины. Здесь же почивают мощи святого Венедикта и сестры его Схоластики. Святой Венедикт написал для этого монастыря устав, который принят был впоследствии во многих монастырях на Западе. При составлении правил монастырской жизни он руководствовался установлениями для восточных обителей Кассияна Римлянина (память его празднуется 29 февраля), но он умерил их строгость, применяясь к слабому развитию монашества к Западе. Тем не менее устав Венедикта предписывал отречение от собственности, послушание безусловное и постоянный труд. Старшим из иноков предписывалось сверх того обучение детей и переписывание рукописей. Это последнее постановление оказалось весьма благотворным впоследствии, так как оно содействовало сохранению от истребления множества памятников древности во времена невежества. И в последующее время Бенедиктинцы (название, присвоенное всем монахам, принявшим устав святого Венедикта или по римски - Бенедикта) совершили много полезного для Церкви трудами своими над сочинениями первых времен христианства.

9 Аквино (у римл. Aquinum - Аквинум) - маленький город в итальян. провинции Казерта в Сорском округе; в этом округе родился один из известнейших богословов-схоластиков Фома Аквинат.

10 Лонгобарды - воинственный народ, принадлежавший к германскому племени. Первоначально лонгобарды жили по р. Эльбе, затем переселились на Дунай, где сплотились и образовали государство еще в начале VI века. В 568 г., под предводительством короля Альбониса, они перешли в Италию и здесь осели. Завоевание Италии дикими лонгобардами (с ними были не менее дикие саксы, свевы и др.) сопровождалось крупным грабежом, истреблением населения, разрушением городов и насильственным захватом земель. В 774 году Карл Великий положил конец Лонгобардскому королевству. Первое время лонгобарды были арианами, в VII столетии они были обращены к Католической церкви.

11 Кампания - южная область Италии, расположенная вокруг Неаполитанского залива, с главным городом Неаполем.

12 Город Теракинийский находится в т. н. Церковной области, недалеко от моря.

13 Сие бывает в начале 2 части литургии - "Литургии верных". В это время диакон возглашает: елицы оглашении, изыдите... елицы вернии и т. д. Оглашенные - т.е. готовящиеся к принятию святого крещения.

14 Златица - золотой, червонец.

15 Пенязь - мелкая монета.

16 Сочиво - варево из гороха, бобов, овощей.

17 Здесь разумеется сочинение св. Григория Двоеслова "Беседы о жизни и чудесах Италийских отцов".

18 Капуя (Сарua) - город и крепость в южной Италии на левом берегу реки Вольтурно. В древности была первым городом Кампании.19 Преподобный Венедикт скончался в 543 году.

28 MARCA (kalendarz gregoriański) 15 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Agapiusza i razem z nim dwóch Aleksandrów i dwóch Dionizych, i Timolaosa i Romulusa (303).

Święci męczennicy Agapiusz, dwóch Aleksandrów, dwóch Dionizych i Timolaos i Romulus (303).

Святые мученики Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, Александр, Александр, Дионисий и Дионисий пострадали при императоре Диоклитиане (284 - 305) в городе Кесарии Палестинской. Во время одного из языческих праздников христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично истязать и казнить. В это время мученик Тимофей (память 19 августа) был осужден на сожжение, а мученики Агапий и Фекла (память 19 августа) были отданы на растерзание зверям. Находившиеся в толпе юноши-христиане Пуплий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил решили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добровольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвану. Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их отказаться от своего решения, но тщетно. Тогда он вверг их в темницу, где уже находились двое христиан - Агапий, перенесший муки за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Все эти святые были преданы страшным мукам и обезглавлены.

29 MARCA (kalendarz gregoriański) 16 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Sawina (287).

Śmierć w świętych ojca mnicha naszego Serapiona, arcybiskupa Nowgorodzkiego, cudotwórcy (1516).

Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане (284 - 305) святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его местопребывание открыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле (+ 287).

Свв. Серапион родом из подмосковных поселян. Постригся в иночество в Успенском монастыре на р. Дубенке, затем перешел в Троице-Сергиеву лавру, где вскоре был поставлен игуменом. Своим заступничеством спас от смерти трех боярынь, оклеветанных в колдовстве и приговоренных к сожжению на костре. С 1506 г. - архиепископ Великого Новгорода. Во время смертоносных эпидемий, пожаров и других народных бедствий с плачем помногу молился о помиловании людей, пока не переставал гнев Божий. В 1509 г. по некоторому спорному делу был собором отстранен от управления епархией и удален в Спасо-Андроников монастырь. Последние годы жизни провел в Сергиевой лавре, где и погребен.

30 MARCA (kalendarz gregoriański) 17 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Aleksego, człowieka Bożego (411).

Śmierć godnego ojca mnicha naszego igumena Makarego z Kolazynu, cudotwórcy (1483).

Прп. Макарий, родился близ г. Кашина, в боярской семье. Рано овдовев, постригся в одном из ближних монастырей, а через несколько лет устроил свою обитель в уединенном месте, называемом Калязинская пустынь, по имени богатого боярина Ивана Каляги, вотчина которого находилсь неподалеку. Этот Каляга сначала ненавидел иноков, но потом, исцеленный прп. Макарием от тяжелой болезни, сделался благотворителем нового монастыря, пожертвовал ему свои земли. Прп. Макарий скончался в 1483 г.

31 MARCA (kalendarz gregoriański) 18 MARCA (kalendarz juliański, stary styl).

W świętych ojca mnicha naszego Cyryla, arcybiskupa Jerozolimskiego (386).

Świętych męczennic Aleksandry, Klaudii, Eufrazji, Matrony, Julianny, Eutymii i Teodozji (310).

Święty ojciec mnich nasz Cyryl, arcybiskup Jerozolimski (386).

Святой Кирил, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году и был воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 346 году стал пресвитером. В 350 году после смерти архиепископа Максима он стал его преемником на Иерусалимской кафедре.

В сане Иерусалимского Патриарха святитель Кирил ревностно боролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против себя ненависть арианствующих епископов, которые добились его низложения и изгнания из Иерусалима.

В 351 году на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме около 3 часов дня было чудесное знамение: на небе явился Честный Крест, сиявший ослепительным светом. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской. Святитель Кирилл сообщил об этом знамении императору-арианину Констанцию (351 - 363), надеясь обратить его в Православие.

Низложенный Сардикийским Собором еретик Акакий, бывший митрополитом Кесарийским, решил изгнать святителя Кирила, пользуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирил на дела милосердия истратил все свое имущество. Так как голод не прекращался, святитель начал продавать церковные вещи, покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили слух, будто бы видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись этим слухом, еретики силой изгнали святителя.

Святитель нашел приют у епископа Сильвана в Тарсе. После этого в Селевкии собрался Поместный Собор, на который прибыло около 150 епископов. Среди них был и святитель Кирил, которого митрополит Акакий хотел не допустить к заседаниям, но Собор не согласился. Тогда Акакий покинул Собор и перед императором и патриархом-арианином Евдоксием оклеветал и Собор и святителя Кирила. Император подверг святителя заточению.

Когда воцарился император Юлиан-Отступник (361 - 363), он, якобы из благочестия, отменил все постановления Констанция, направленные против православных. Святитель Кирил вернулся к своей пастве. Через некоторое время, когда Юлиан утвердился на престоле, он открыто отрекся от Христа. Он позволил евреям восстановить разрушенный римлянами Иерусалимский храм и даже выделил им на постройку часть средств из государственных податей. Святитель Кирил предсказывал, что слова Спасителя о разорении самых камней храма (Лк. 21, 6) несомненно исполнятся, и богохульный замысел Юлиана потерпит крах. Однажды ночью случилось такое сильное землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма сдвинулись с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не могли уничтожить.

После этого Небесного подтверждения предсказания святителя Кирила, его снова изгнали, а кафедру Иерусалимскую занял святой Кириак. Но вскоре святой Кириак претерпел мученическую кончину (+ 363, память 28 октября).

После гибели императора Юлиана святитель Кирил вернулся на кафедру, но в правление императора Валента (364 - 378) в третий раз был отправлен в ссылку. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379 - 395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности. В 381 году святитель Кирил участвовал во II Вселенском Соборе, который осудил ересь Македония и утвердил Никео-Цареградский Символ веры.

Из творений святителя Кирила особенно известны 23 поучения (18 огласительных для готовящихся принять Крещение и 5 для новокрещеных) и две беседы на Евангельские темы: "О расслабленном" и "О претворении воды в вино в Кане".

В основе огласительных поучений лежит подробное разъяснение Символа веры. Святитель предлагал христианину записать Символ веры "на скрижали сердца". "Члены веры, - учит святой Кирилл, - составлены не по человеческому измышлению, но из всего Писания собрано все важнейшее и таким образом составлено одно вероучение. Как горчичное семя в малом зерне заключает множество ветвей, так точно и вера в нескольких изречениях совмещает все учение благочестия Ветхого и Нового Завета". Скончался святитель Кирилл в 386 году.

Read more →