OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓREK PUBLICZNYCH PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE OD 10.03.2014 DO 15.03.2015


1. Przeprowadzający zbiórkę:

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

Gabowe Grądy 7a

16-300 Augustów

2. Organ wydający pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej:

Minister Administracji i Cyfryzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

3. Numer pozwolenia / decyzji na przeprowadzenie zbiórki publicznej:

Nr 140/2014 oraz nr 221/2014

4. Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej:

- zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich - KWOTA 578,72 zł (Słownie: Pięćset siedemdziesiąt osiem zł, 72/100 gr). Środki zostały przeznaczone na budowę świątyni - wykonanie projektu budowlanego Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.

- zbiórki publiczne w formie dobrowolnych wpłat na specjalnie konto bankowe o numerze 94 2030 0045 1170 0000 0482 4170 - KWOTA 1282,66 zł (Słownie: Jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dwa zł 66/100 gr). Środki zostały przeznaczone na budowę świątyni - wykonanie projektu budowlanego Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.

Łącznie suma ze zbiórek: 1861,38 zł (Słownie: Jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden zł 38/100 gr).

5. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:

Nie dotyczy.

6. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

Nie dotyczy.

Read more →

>