Skip to content

Regulamin Przekazywania Darowizn

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i przekazywania Darowizn za pośrednictwem Strony internetowej https://staroprawoslawie.pl/ Darowizny przyjmuje

           Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców          

           Gabowe Grądy 7a

           16-300 Augustów

 1. Kontakt ze Staroprawosławną Cerkwią Staroobrzędowców  odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: nastawnik2@o2.pl
  2. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://staroprawoslawie.pl/kontakt/
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://staroprawoslawie.pl/regulamin-przekazywania-darowizn, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która przekazuje Darowiznę w ramach prowadzonej strony internetowej lub korzysta z innych Usług dostępnych na stronie Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część strony internetowej, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach przekazywania Darowizn;
 5. Darczyńca – jedna ze stron umowy darowizny. Od niego pochodzi rzecz, która stanowi przedmiot darowizny.;
 6. Obdarowany – jedn ze stron umowy darowizny. Uzyskuje on od darczyńcy rzecz, środki finansowe, które wchodzą w skład jego majątku, powiększając go;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Darowizna – darowizna oznacza przekazanie określonej wysokości środków. Jest ona formą bezpłatnego świadczenia, które darczyńca przekazuje osobie obdarowanej kosztem własnego majątku;
 9. Umowa darowizny– umowa darowizny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Obdarowanym a Darczyńcą;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Obdarowanego na rzecz Darczyńcy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Przekazanie Darowizny – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Darowizny, określające w szczególności rodzaj i wysokość Darowizny.

III. Zasady korzystania ze strony Przekazywania Darowizn

 1. Korzystanie ze strony Przekazywania Darowizn jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Darczyńca, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze strony Przekazywania Darowizn oznacza każdą czynność Darczyńcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie Przekazywania Darowizn.
 3. Darczyńca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze strony Przekazywania Darowizn w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony Przekazywania Darowizn niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze strony Przekazywania Darowizn w sposób nieuciążliwy dla innych Darczyńców oraz dla Obdarowanego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony Przekazywania Darowizn jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze strony Przekazywania Darowizn w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Obdarowany umożliwia za pośrednictwem strony Przekazywania Darowizn korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Obdarowanego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa przekazania Darowizny na stronie Przekazywania Darowizn dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Przekazywania Darowizn, zwanej DAROWIZNA. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta na stronie Przekazywania Darowizn zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Darczyńcę żądania usunięcia Konta.
 3. Darczyńca ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Darczyńcom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Obdarowanego.
 4. Darczyńca ma możliwość zamieszczania strony na stronie Przekazywania Darowizn indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Darowizny, czy przebiegu transakcji. Darczyńca dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Darowiźnie na stronie Przekazywania Darowizn zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Przekazywania Darowizn.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Darczyńca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Obdarowanego, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. W przypadku naruszenia przez Darczyńcę postanowień niniejszego Regulaminu, Obdarowany po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Obdarowany ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Przekazywania Darowizn. Promocje na stronie Przekazywania Darowizn nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy Darowizny

 1. Informacje o Darowiznach podane na stronie Przekazywania Darowizn, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Darowizny dostępne na stronie Przekazywania Darowizn są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem przekazania Darowizny jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku przekazania Darowizny poprzez formularz Przekazania Darowizny dostępny na stronie internetowej strony Przekazywania Darowizn. Darowizna zostaje dokonana Obdarowanemu przez Darczyńcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy przekazania Darowizny będących przedmiotem Darowizny. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Darczyńcę, jeżeli na podany przez Darczyńcę adres poczty elektronicznej Obdarowany prześle potwierdzenie przyjęcia Darowizny, które stanowi oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu darowizny od Darczyńcy i z chwilą jej otrzymania przez Darczyńcę zawarta zostaje Umowa Darowizny.
 5. Umowa Darowizny zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Potwierdzenie Darowizny

 1. Potwierdzenie Darowizny jest ograniczone na terenie całej Unii Europejskiej oraz jest realizowane na adres wskazany przez Darczyńcę w trakcie przekazania Darowizny.
 2. Darczyńca może wybrać następujące formy potwierdzenia otrzymania Darowizny:
  – dostawa elektroniczna na adres e-mail Darczyńcy
 3. Obdarowany na stronie Przekazywania Darowizn w opisie Darowizny informuje Darczyńcę o liczbie Dni roboczych potrzebnych do potwierdzenia Darowizny.
 4. Termin potwierdzenia Darowizny liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Obdarowany, zgodnie z wolą Darczyńcy, potwierdza elektronicznie otrzymanie Darowizny.

VII. Ceny i metody przekazania Darowizny

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Darczyńca może wybrać następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Darowizny  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Darczyńcy przez Obdarowanego potwierdzenia przyjęcia Darowizny oraz po otrzymaniu przez Obdarowanego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Darczyńcę, zaś potwierdzenie otrzymania Darowizny dokonane zostanie niezwłocznie po otrzymaniu Darowizny);
 3. Obdarowany na stronie Przekazywania Darowizn w opisie Darowizny informuje Darczyńcę o zobowiązaniu dokonania Darowizny. W przypadku braku płatności przez Darczyńcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Obdarowany po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy Darowizny na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Darczyńca będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Darczyńca może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie otrzymania Darowizny lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Obdarowany z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Darowizny przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Darowizny.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Obdarowany wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Obdarowanego utraci prawo odstąpienia od umowy Darowizny;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Obdarowany nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Darowizny, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Obdarowany nie ma kontroli;
  8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Obdarowany do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Obdarowany świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Obdarowanego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przekazaną Darowiznę należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Obdarowany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Obdarowany dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Obdarowany może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Darczyńcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Darczyńcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Obdarowany zaproponował, że sam odbierze rzecz od Darczyńcy.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób potwierdzenia Darowizny inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Obdarowanego, Obdarowany nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Darczyńca ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Darowizny, chyba że Obdarowany zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Obdarowany odpowiada wobec Darczyńcy, w tym również Darczyńcy będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców
  Gabowe Grądy 7a
  16-300 Augustów na adres poczty elektronicznej: nastawnik2@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Darczyńca powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. Obdarowany zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Obdarowany wezwie Darczyńcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Darczyńcy. Obdarowany zwraca Darczyńcy koszty przesyłki.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Darczyńca może zgłaszać Obdarowanemu reklamacje w związku z funkcjonowaniem strony Przekazywania Darowizn i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców
  Gabowe Grądy 7a
  16-300 Augustów, na adres poczty elektronicznej: nastawnik2@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Darzyńca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Obdarowany zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Darczyńcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Obdarowany wezwie Darczyńcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Darczyńcę.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Obdarowanego lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronie Przekazywania Darowizn.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Darczyńca będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Darowizny;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Darczyńcą a Obdarowanym;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Darczyńcą a Obdarowanym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Darczyńców dane osobowe Obdarowany zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do strony Przekazywania Darowizn, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Przekazywania Darowizn, a także do formularzy, logotypów należą do Obdarowanego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Obdarowanym a Darczyńcą, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Obdarowanym a Darczyńcą, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Obdarowanego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Darczyńca zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej strony Przekazywania Darowizn zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Darczyńcy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Darczyńca posiadający Konto Darczyńcy, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Obdarowanego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Obdarowanemu o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.